Browsing Category

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

ผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

ผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยของส าวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันแมแห่งชาติในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลชมเชยอันดับ1
Read More...

เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่15 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันที่5 สิงหาคม 2561 นร.ศิลป์ าษาจีน ชั้น ม.5-6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่15 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์