Browsing Category

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนมารีย์อุปถัม ์ ร่วมแสดงพลังความจงรัก ักดี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่15 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันที่5 สิงหาคม 2561 นร.ศิลป์ าษาจีน ชั้น ม.5-6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่15 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์