Browsing Category

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

นิทรรศการบูรณาการ

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ (อธิการิณี) เป็นประทานเปิดงาน นิทรรศการ ศาสตร์พระราชา สู่ กระบวนการเรียนรู้ <<ชม าพเพิ่มเติม>>