Browsing Category

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

สัปดาห์พระคัมภีร์

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กิจกรรมสัปดาห์พระคัม ีร์ ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจเป็น ประธานในพิธี โดยซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวงได้จัดกิจกรรมตอบคำถามพระคัม ีร์ และตัวแทนนักเรียนร่วมตอบคำถามอย่างสนุกสนาน
Read More...

การอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อยู่ค่ายพักแรมเนตรนารี ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยราชมงคล ฯ มาให้ความรู้เรื่อง Digital Maketing กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 6 กันยายน 2561 อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลฯ มาให้ความรู้เรื่อง Digital Maketing กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6