Browsing Category

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

9 ธันวาคม พิธีเลื่อนขั้นเนตรนารี

9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซ.กุลธิดา แก้วอุดร เป็นประธานในพิธีเลื่อนขั้นเนตรนารีสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 <<คลิกชม าพ เพิ่มเติม >>
Read More...

อบรมเรื่อง “We are Meaning Kids”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนมารีย์อุปถัม ์ จัดอบรมในหัวข้อ "ความเข้าใจเพื่อการพัฒนานักเรียนสู่ความสมดุล" ...."We are Meaning Kids" <<คลิกชม าพเพิ่มเติม>>