“Million of Thanks 2018”

0 241

เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2561 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันฉลองวันกตัญญู ” Million of Thanks” กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี รู้จักตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณ ด้วยการแสดงของนักเรียนและคุณครู เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรัก กตัญญู <<คลิกชมภาพเพิ่มเติม>>

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.