ครูคาทอลิก รับเกียรติบัตร

0 125
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
มอบเกียรติบัตรตามรายชื่อดังกล่าวเพื่อแสดงว่า
ผ่านการทดสอบความรู้พระคัมภีร์ พระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก
ให้ไว้ ณ วันที่ 12  มกราคม  ค.ศ. 2518

ระดับเหรียญ

ชื่อ – สกุล

เหรียญทอง

นางสาวพัชรี

นางสาวนิภาพร

มารัตน์

งามวงศ์

เหรียญเงิน

ซิสเตอร์รุจิรา

นางสาวสาลินี

เจริญรัตน์

หอมมณีรัตนชัย

เหรียญทองแดง

นางสาวชะริยา

นางสาวกัญญารัตน์

นางสาวนพมาศ

นางสาวสุดาพร

นางสาวพิชญา

บัวบาน

ทองมาก

จันทธนะตระกูล

อำรุงสิงขร

ญาณโตเจริญ

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
มอบเกียรติบัตรตามรายชื่อดังกล่าวเพื่อแสดงว่า
ได้เข้าร่วมโครงการ “รณรงค์ให้อ่านพระคัมภีร์ในครอบครัว” ค.ศ 2018
(อ่านและบันทึกข้อคิดจากการอ่านพระวารสารนักบุญมาระโก)
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2518

ที่

ชื่อนักบุญ

ชื่อ – สกุล

1. ยูเลียนนา นางสาวอรรวรรณ กิจจิว
2. มารียอา นางสาวลัดดาวรณ กิจสกุล
3. มารีอา นางอรุณรัตน์ ผิวตะศาสตร์
4. อันนา นางนฤมล เจาฑาฑิต
5. เวโรนิกา นางสาววิยะดา สงวนตั้ง
6. อันนา นางสาวอุทัยวรรณ กิจสกุล
7. อันเจลา เมรีชี นางสาวสุดาพร อำรุงสิงขร
8. มาเรีย มักดารา นางสาวพิชญา ญาณโตเจริญ
9. มาเรีย มัสซาแรลโล นางสาวจิราพร อำรุงสิงขร
10. เทเรซา นางสาวทิพสงค์ ภาพันธ์
11. อันนา นางสาวกุมารี ชุนเกษา
12. เทเรซา แห่งอาวิลา นางสาวพัชรี มารัตน์
13. อันนา นางสาวอิสริยา จันธนะตระกูล
14. เอากูสติน นายพีระพงษ์ สุขสมบัติ
15. ลูฟีนา นางรุจิรา กิจสกุล
16. เปโตรนิลลา นางศรัทธา จิตต์การุณย์
17. เอลีซาเบ็ธ นางสาวกัญญารัตน์ ทองมาก
18. เทเรซา พระกุมารฯ นางกุลพรภัสร์ พันธุ์โพธิ์
19. เทเรซา พระกุมารฯ นางสาวสาลินี หอมมณีรัตนชัย
20. ลูเชีย นางสาวชะริยา บัวบาน
21. คัทธอรีน นางสาวนิภาพร งามวงศ์
22. มารีอา นางพิมพ์บุญ อมลฐณวรรธน์
23. แคทธอรีนแห่งเซียนา นางยุวดี เทพถนอม

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.