“วันแห่งความภาคภูมิใจ”

0 144

“วันแห่งความภาคภูมิใจ”  15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์จัดกิจกรรมฉลองนักบุญยอห์นบอสโก ผู้ก่อตั้งคณะนักบวชซาเลเซียน โอกาสนี้ซิสเตอร์สายสวาท  ระดมกิจ (อธิการิณี) มอบรางวัลแก่คุณครูสอนนานระยะเวลา 20 ปี 25 ปี 30 ปี มอบโล่ห์ และเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเรียนดี ประพฤติดี และในช่วงบ่าย คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 24/15

คุณครูสอนนาน 20 ปี
1.นางสาวแสงเดือน  ม่วงคลองใหม่
2.นางพัชรี  ชื่นชม
คุณครูสอนนาน 25 ปี
1.นางสิรินาฏ  ซาท่าไม้
2.นางสาวทิพย์จุฑา  คำยอด
3.นางจินตนา สกุลดี
4.นางสาวดรุณี  เชี่ยวชาญ
คุณครูสอนนาน 30 ปี
1.นางสุมัชฌา  พุ่มรินทร์
2.นางสาวฉวีวรรณ  ท่าไม้สุข
3.นางวริชา  บุญชู

นางสาวอรวรรณ  กิจจิว

รับโล่ห์เกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข
1.นางสาวกุลธิดา  แก้วอุดร (ผู้อำนวยการ)
2.นางวรรณา  ฉิมเนย
3.นางธัญญา แก้วศรีหาวงษ์
4.นางกุลพรภัทร์  พันธุ์โพธิ์
5.นางสาววิรมณ  บัวแดง
รับเกียรติบัติ ครูดีไม่มีอบายมุข
1.นางศิริพร  อุตตาลกาญจนา
2.นางสาวปัทมาวรรณ  อินทรสิทธิ์
3.นางสาวไพรินทร์  มาลัยทอง

รายชื่อนักเรียน เรียนดี <<คลิก>>
รายชื่อนักเรียน ประพฤติดี <<คลิก>>

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.