อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC

0 44

ซิสเตอร์กุลธิดา  แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  ต้อนรับ นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มาให้การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC” (Professional Leaning Community) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมมัสซาแรลโล ซึ่งคุณครูทุกกลุ่มสาระฯร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน ร่วมกันระดมความคิดและได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อนำความรู้ทีได้ไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
<<Click ชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.