ประชุมผู้ปกครอง (ระดับประถม)

0 41

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 562 มีซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ (อธิการิณี) เป็นประธาน  ซิสเตอร์กุลธิดา  แก้วอุดร(ผู้อำนวนการ) ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน (ผู้จัดการ) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ทราบถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี รวมทั้งการขอความร่วมมือเรื่องเส้นทางเดินรถที่ปรับเปลี่ยนใหม่ในปีการศึกษานี้ และได้พบปะกับครูประจำชั้นในห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูกับผู้ปกครอง รับทราบข้อปฏิบัติ ระเบียบวินัย ข้อตกลง ของโรงเรียนร่วมกัน โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 ช่วงเวลาคือ   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1 – 3 ( เวลา   8.30 – 11.00 น.) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  (เวลา 12.30 – 15.30 น.)

<< Click ชมภาพเพิ่มเติม >>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.