วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

0 56

1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมีคณะซิสเตอร์ คณะครู และเหล่าเนตรนารี ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อพัฒนาเนตรนารีทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้
1.ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
2.ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3.ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4.ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5.ให้รู้จักรักษาส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ
ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จึงจัดวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พิธีเลื่อนชั้นเนตรนารีสามัญ
และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ พิธีการเดินสวนสนาม ซึ่งประกอบด้วยเนตรนารีสามัญจำนวน 338 คน เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 310 คน << Click ชมภาพเพิ่มเติม >>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.