13-16 สิงหาคม 2562 สัปดาห์วิทยาศาสตร์

0 247

วันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มีพิธีเปิดในวันที่ 16 สิงหาคม 2562
ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนทบทวนความเป็นมา ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ ได้แสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ ตามความถนัด และศักยภาพของแต่ละบุคคล ได้รับความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขัน และฐานให้ความรู้

ประเภทการแข่งขัน
 – การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)
– การแข่งขัน Young Designer Recycle 2019

ประเภทฐานความรู้
-ฐาน Science Show ของนักเรียนชั้น ม.3 จัดบริเวณลานเอนกประสงค์
-ฐาน ความรู้ เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ  ของนักเรียนชั้น ม.4/1, ม.5/1, ม.6/1

 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  == รางวัลชนะเลิศแต่ล่ะระดับชั้น ดังรายชื่อต่อไปนี้ ==

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
1.เด็กหญิงพิมพ์วลีย์  ชุ่มกมล
2.เด็กหญิงณฐมน      ศรีโยหะ
3.เด็กหญิงมาธวี        แก้วเจริญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
1.เด็กหญิงอภิญญา      โอสถจันทร์
2.เด็กหญิงธณัชญาดา  เลวัน
3.เด็กหญิงนวพร          ดีทองคำ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
1.เด็กหญิงหทัยชนก   อัศวชนานนท์
2.เด็กหญิงบุญญพร    ดุจสิริปภาภร
3.เด็กหญิงปทิตตา     เจริญลักษณ์

 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   
  == รางวัลชนะเลิศแต่ล่ะระดับชั้น ดังรายชื่อต่อไปนี้ ==
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
  1.เด็กหญิงชนิดา      กิจประเสริฐ
  2.เด็กหญิงรินรดา     วิชญไชยนันท์
  3.เด็กหญิงวิรัลพัชร  ธรรมสนธิเจริญ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
  1.เด็กหญิงดุษรพี      บุญทวี
  2.เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรนุวัตร
  3.เด็กหญิงธนันพัชร์  หิรัญปุณยโชติ
 • การแข่งขัน Young Designer Recycle ประจำปี 2562
  == รางวัลชนะเลิศแต่ล่ะระดับชั้น ดังรายชื่อต่อไปนี้ ==
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
        ชนะเลิศ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
  รองชนะเลิศอันดับ  1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
  รองชนะเลิศอันดับ  2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

          ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
                 ชนะเลิศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
รองชนะเลิศอันดับ  1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
รองชนะเลิศอันดับ  2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

         <<Click ชมภาพเพิ่มเติม>> 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.