“ BANGKOK BIBLE MISSIONARY DISCIPLESHIP 2019 ”

0 188

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  12  กันยายน  2019  เวลา  08.00-12.15น.  แผนกพระคัมภีร์ฝ่ายงานอภิบาล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จัดงาน  Bangkok   Bible  Missionary  Discipleship 2019  พระวรสารนักบุญยอห์น
ณ  บ้านผู้หว่าน  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์   สามพราน  ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  33  คน
กิจกรรมเริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมเปิด โดยคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานอภิบาลฯ จากนั้นเป็นการร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ จำนวน 9  ฐาน  ประกอบไปด้วย
ฐานที่ 1            โรงเรียนนนักบุญยอแซฟ อุปถัมภ์
ฐานที่ 2            แผนกเยาวชน กรุงเทพ
ฐานที่ 3            ฝ่ายงานธรรมทูต ในงานยุวธรรมทูต
ฐานที่ 4            คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซาเลเซียน)
ฐานที่ 5            ศูนย์คริสตศาสนธรรมระดับชาติ
ฐานที่ 6            คณะคามิลเลียน
ฐานที่ 7            ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้
ฐานที่ 8            สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
และฐานที่ 9     คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

เป็นฐานกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับพระวรสารนักบุญยอห์น จากนั้น คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่ได้ผ่านการทดสอบความรู้พระวรสารนักบุญยอห์น  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์มีนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  4  คน   เหรียญเงิน  14  คน   และเหรียญทองแดง  15  คน  รวมทั้งสิ้น  33 คน   << Click ชมภาพเพิ่มเติม

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.