Singapore Camp 9-12 October 2019

0 62

ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการและคุณครูฉวีวรรณ ท่าไม้สุข หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 24 คน เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2562 เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษสื่อสาร ที่สถาบัน SSTC INSTITUEE อีกทั้งประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ การรับผิดชอบตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้วัฒนธรรมอื่น นักเรียนทุกคนได้รับการเปิดวิสัยทัศน์และมีการเตรียมตัวอย่างดี ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับมาและพัฒนาจนเองในทุกด้าน ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความสำคัญของการเรียนรู้และส่งเสริมบุตรหลานในโอกาสนี้
<< Click ชมภาพเพิ่มเติม >>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.