“ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 36″

0 104

เมื่อวันที่ 9 -13 ตุลาคม ค.ศ.2019  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  สามพราน ได้ส่งครูและนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมปลาย  เข้าร่วม“ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 36” ณ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ หัวข้อ “การเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม” ภายใต้พระวาจา “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน” (ลก.1 : 38)  โดยมีตัวแทนเยาวชนคาทอลิก อายุระหว่าง 14 – 25 ปี จากทั่วประเทศ จำนวน 470 คน จาก 11 สังฆมณฑล ที่เข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 36  National Catholic Youth Congress 2019 กิจกรรมที่จัดให้กับบรรดาเยาวชนมี  ดังนี้  การฟังบรรยาย  ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรไทย โดยคุณพ่อธีรพล  กอบวิทยากุล,  การเดินทางศึกษาตามรอยเส้นทางแห่งความเชื่อ ความศรัทธา ก้าวเดินตามเส้นทางการเผยแผ่คริสตศาสนาบนแผ่นดินสยามของคณะมิสชันนารี ณ  อยุธยา, เดินทางมาทำพิธีมิสซาภายในอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานทำพิธี, การเยี่ยมเยียนบ้านนักบวชคณะต่างๆ เพื่อทำความรู้จักกระแสเรียกและจิตตารมณ์ของคณะนักบวชนั้น

<< Click ชมภาพเพิ่มเติม >>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.