รับเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ระดับชาติ)

0 563

ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพป. นครปฐม เขต 2 (สมุทรปราการ)

1.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ป.4-ป.6   รางวัล เหรียญเงิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ)
เด็กหญิงอภิญญา โอสถจันทร์  (ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวชุติมา แซ่ฮ้อ)

สรุผผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี, นครปฐม) 

1.การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6  รางวัล เหรียญทองแดง  (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
นางสาวธิชารัตน์  พิสิฐทวีโชติ  (ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวสายฝน โหจันทร์)
2.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รางวัล เหรียญทอง (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป-ดนตรี)
เด็กหญิงวาศินี  เครื่องสาย (ครูผู้ฝึกซ้อม นายวิทวัส  ช่วยเจริญ)

3.การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6  (เข้าร่วม)
นางสาวฉัตรตราภรณ์  มากรักษา (ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวศิรินุช  กองตัน) (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
4.การแข่งขันการสร้าง Motion Info graphic ม.4-ม.6  รางวัล เหรียญเงิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
นางสาวธาราภรณ์  ใหม่เจริญ, นางสาวกัญญารัตน์   ทองมาก
(ครูผู้ฝึกซ้อม  นางนันทยา  พึ่งประยูร, นางสาวกัญญารัตน์ ทองมมาก)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.