อบรมสัมมนา หัวข้อ“Laudato Si”

0 47

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2020 คณะกรรมการคำสอนครอบครัวซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนา หัวข้อ “Laudato Si” และการสอนคำสอน ที่สำนักงานเจ้าคณะแขวงซาเลเซียน กรุงเทพกรีฑา มีบุคลากรด้านคำสอนของสถาบันต่างๆในครอบครัวซาเลเซียนเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 50 ท่าน การสัมมนาเริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิด โดยคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ (เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย) และมีการแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 การนำ Lectio Divina มาใช้ไตร่ตรองกับสมณสาส์น Laudato Si เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ ในการสอนคำสอนได้ วิทยากรบิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล (SDB) ช่วงที่ 2 ทีมงานจากศูนย์คำสอนสังฆมณฑลราชบุรี มาแนะนำวิธีการในการใช้กิจกรรมเพื่อสอนคำสอนเกี่ยวกับสมณสาส์น Laudato Si ด้วยการทำ Workshop
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ 4 ท่าน คือ ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน , ซิสเตอร์วนิดา มาลาวาลย์ , คุณครูพัชรี มารัตน์ และคุณครูสาลินี หอมมณีรัตนชัย ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากการร่วมสัมมนาในครั้งนี้ สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนตรงช่วงเวลานี้ ที่พระศาสนจักรได้ประกาศให้วันที่ 20 พฤษภาคม 2020 – 20 พฤษภาคม 2021 เป็นปี Laudato Si “ทุกสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์กัน” <<ชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.