ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคาทอลิก

0 59

“การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ปีการศึกษา 2563” โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ในปีการศึกษา 2563 นี้ ฝ่ายงานอภิบาล – แพร่ธรรม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จึงประสานงานกับวัดนักบุญเปโตร จัดการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนของนักเรียนคาทอลิก เพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยจัดทำหนังสือคู่มือการเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก หนังสือคู่มือศีลกำลัง ใบงานจำนวน 4 ชุด และดำเนินการสอนคำสอนออนไลน์ควบคู่ไปกับการเรียนที่บ้านกับผู้ปกครอง ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม – วันที่ 21 มิถุนายน 2563
และมีการจัดอบรมและเตรียมความพร้อมเพื่อรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ดังนี้
กิจกรรมสำหรับนักเรียนคาทอลิกรับศีลล้างบาปและศีลมหาสนิทครั้งแรก
• วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.-15.30 น. ภาวนาเปิดการเทศน์อบรม โดย ว่าที่คุณพ่อ อวิรุทธ์ พันธ์ขาว ทดสอบวัดความรู้คำสอน , อบรมเรื่องศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาป , ฝึกปฏิบัติการแก้บาป ฝึกปฏิบัติการรับศีลมหาสนิท
• วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. เข้าเงียบรับศีลอภัยบาปศีลอภัยบาป โดยคุณพ่อพลาพล ลิ้มสุธาโภขน์ และพิธีโปรดศีลล้างบาปโดยคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เชิญผู้ปกครองมาร่วมแก้บาปพร้อมกับนักเรียนด้วย และมอบรางวัลให้นักเรียนที่ส่งกิจกรรมออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ
• วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 รับศีลมหาสนิทครั้งแรก มิสซาเวลา 09.30 น.
กิจกรรมสำหรับนักเรียนคาทอลิกรับศีลกำลัง
• วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. – 15.30 น. ทดสอบวัดความรู้คำสอน , ทบทวนเนื้อหาความรู้คำสอนศีลกาลัง , อบรมเรื่องการรับศีลอภัยบาป , ซ้อมพิธีรับศีลกาลัง
• วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. เข้าเงียบเทศน์อบรมโดยคุณพ่อพลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ และอนุสรณ์ แก้วขจร , รับศีลอภัยบาป เชิญผู้ปกครอง มาร่วมแก้บาปพร้อมกับนักเรียนด้วย , ซ้อมพิธี , และมอบรางวัลให้นักเรียนที่ส่งกิจกรรมออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ
• วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 พิธีโปรดศีลกำลัง มิสซาเวลา 09.30 น.
ในปีนี้ มีจำนวนนักเรียนที่จะรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ดังนี้
ศีลล้างบาป 13 คน (โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 5 คน)
ศีลมหาสนิทครั้งแรก 42 คน (โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 5 คน)
ศีลกำลัง 46 คน (โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 3 คน)
และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020 เวลา 09.30 น. – 11.00 น. วัดนักบุญเปโตร สามพราน
ได้จัดพิธีโปรดศีลล้างบาป ศีลกำลัง และศีลมหาสนิท ให้กับคริสตชนใหม่ที่เรียนคำสอนในปีคริสตศักราช 2019 – 2020 มีจำนวนผู้ใหญ่ 25 คน และ เด็ก 1 คน โดยคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ได้ส่งผู้ปกครองที่สนใจขอรับศีลล้างบาปเพื่อเป็นคริสตชน จำนวน 2 ท่าน คือ
นายยอแซฟ โอมิด เจนนับ และ นางมารีอา พัชรพรรณ เจนนับ เข้าร่วมพิธีในวันนี้ด้วย ซึ่งทั้งสองได้เรียนคำสอนเพื่อเตรียมตัวอย่างดี โดยเรียนส่วนตัว และเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด รวมถึงเข้ารับการอบรมอย่างเข้มข้น ที่วัดนักบุญเปโตรในวันอาทิตย์ที่ 5 และ 12 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา <<ชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.