อบรมเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน เขต 5

0 59

เมื่อวันพฤหัสฯที่  17   กันยายน  2563  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์   ได้ส่งบุคลากรครูคำสอน  2  คน  คือ  ครูสาลินี  หอมมณีรัตนชัย  และครูวชิรภรณ์   รักสกุลสุขเกษม  เข้ารับการอบรมหัวข้อ “การนำคุณค่าพระวรสาร  ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน”   วิทยากร  :  บาทหลวงเอกชัย  โสรัจจกิจ   ณ  โรงเรียนนักบุญเปโตร

โดยวิทยากรได้กล่าวถึง  “เรื่องการนับถือศาสนา  ไม่เพียงแต่เป็นคนดี  ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นยังไม่ดีพอ  ในสังคมปัจจุบันมีข่าวร้ายมากขึ้น  เด็กและเยาวชนในปัจจุบันขาดต้นทุนในจิตใจ  (หลักธรรม – คำสอนของศาสนา)  โรงเรียนคาทอลิกจึงควรนำคุณค่าพระวรสาร  (พระวาจาของพระเจ้า)  ใส่ลงในจิตใจของบรรดาเด็กๆเพื่อล้างสิ่งไม่ดี  ที่พวกเขาต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน   และโรงเรียนคาทอลิกต้องดำเนินไปโดยการทำให้วิชาการและอัตลักษณ์คาทอลิกซึ่งเป็นพันธกิจของพระคริสตเจ้า  สามารถพัฒนาควบคู่กันไปอย่างเหมาะสม”

ในการอบรมครั้งนี้  มีพระสงฆ์   ซิสเตอร์  ครูคำสอนในเขต 5  และครูคำสอนจากโรงเรียนพระหฤทัย  ดอนเมือง  เข้าร่วมจำนวน  85  ท่าน

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.