ประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาลเขต 5 ปี 63

0 90

ในปีการศึกษา  2563   ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์   สามพราน   ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน)   ได้ส่งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการจิตตาภิบาล  เขต5   โดยมีการร่วมประชุมเดือนละครั้ง  หรือประชุมชี้แจงกิจกรรมทางไลท์กลุ่ม  เพื่อจัดเตรียมงานอภิบาลที่ได้วางแผนงานร่วมกันไว้ในเดือนกุมภาพันธ์  ปี2563

ในปีนี้  ได้มีการต้อนรับคุณพ่อจิตตาธิการเขต5คนใหม่  คือ  คุณพ่อพลาพล   ลิ้มสุธาโภชน์  ซึ่งมาแทนคุณพ่ออนุสรณ์  แก้วขจร  และมีการต้อนรับซิสเตอร์อังคณา   ชื่นบาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์  และซิสเตอร์ปัจจนีย์   ไทยลำภู  ผู้รับผิดชอบงานคำสอนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

รายชื่อคณะกรรมการจิตตาภิบาล  เขต5  ปีการศึกษา  2563    มีตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ  ดังนี้

 1. คุณพ่อพลาพล ลิ้มสุธาโภชน์              วัดนักบุญเปโตร  (จิตตาธิการเขต5)
 2. คุณพ่อสุพัฒน์ หลิวสิริ                          บ้านเณรยอแซฟอุปถัมภ์
 3. คุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย             โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
 4. คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ              โรงเรียนนักบุญเปโตร
 5. คุณครูกิ่งดาว ชาวแพรกน้อย               โรงเรียนอันนาลัย
 6. ม. จักรพันธ์ โสรัจจกิจ                          โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  (สามัญชาย)
 7. คุณครูสายสุดา  กิจเต่ง                        โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  (สามัญหญิง)
 8. ซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลำพู                    โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
 9. คุณครูสาลินี หอมมณีรัตนชัย             โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
 10. คุณครูปรียาลักษณ์ ไทรนิ่มนวล         โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์

 

 

โครงการและกิจกรรมที่จัดร่วมกันในปีการศึกษา  2563  มีดังนี้

 1. โครงการฟื้นูจิตใจนักเรียนคาทอลิก เขต5  เนื่องด้วยในปีการศึกษา  2563   มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด – 19  คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้แต่ละโรงเรียนดำเนินการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 – 4   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 – 6  ภายในโรงเรียนเอง  โดยใช้หัวข้อการอบรมร่วมกัน  คือ  “LAUDATO  SI”  และเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว  พิธีบูชาขอบพระคุณ  การสวดภาวนาร่วมกันในครอบครัว  ส่วนนักเรียนคาทอลิกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 – 6  ให้ส่งเข้าค่ายกระแสเรียกร่วมกับทางบ้านเณรและคณะนักบวชต่างๆแทนการจัดรวมในเขต5

 1. โครงการเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน เขต5  มติที่ประชุมเขตให้มีการดำเนินการจัดคงเดิมตามแผนงานที่วางไว้  โดยในปีนี้ใช้หัวข้อ  “คุณค่าพระวรสาร”  เชิญวิทยากรคือคุณพ่อเอกชัย   โสรัจจกิจ   จัดอบรมในวันพฤหัสฯที่  17  กันยายน  2563   ที่โรงเรียนนักบุญเปโตร
 2. งานประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล เขต5 กำหนดให้เป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
 3. โครงการพระคัมภีร์ ในปีนี้ใช้หนังสือกิจการอัครสาวกทั้งในระดับสังฆมณฑล  และระดับเขต

 

และในปีการศึกษา  2563  นี้  ทางแผนกคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได้จัดพิมพ์หนังสือ Youcat  ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เหมาะสำหรับเด็กและผู้ปกครอง  คุณพ่อจิตตาธิการเขต5 จึงได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้แก่คณะกรรมการคนละ 1 เล่มด้วย

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.