ทดสอบหนังสือกิจการอัครสาวก

0 128

เนื่องด้วยสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation) ได้เสนอ ค.ศ. 2020 ปีพระวาจาของพระเจ้า โอกาสครบ 50 ปีของการก่อตั้งสหพันธ์ฯ และ ครบ 1600 ปี มรณกรรมของนักบุญเยโรม นักแปลพระคัมภีร์คนสำคัญ  พระศาสนจักร จึงประกาศให้ วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2019 ถึง 30 กันยายน ค.ศ. 2020 (วันฉลองนักบุญเยโรม) เป็นปีพระวาจาของพระเจ้า

ดังนั้น  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  สามพราน  ได้ร่วมโครงการศึกษาหนังสือกิจการอัครสาวกออนไลท์และเข้าร่วมทดสอบความรู้กับแผนกพระคัมภีร์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  โดยจัดให้นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่3 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นๆ  ที่สนใจศึกษาพระคัมภีร์และสามารถสมัครเข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้ได้  โดยดำเนินการทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาในวันจันทร์ที่  12  ตุลาคม  2563  และระดับชั้นมัธยมศึกษาในวันพุธที่  14  ตุลาคม  2563

 

 

ผลการร่วมทดสอบหนังสือกิจการอัครสาวก  มีดังนี้

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
ที่ ชื่อ – นามสกุล เกียรติบัตรที่ได้รับ
1 สกอลัสติกา   กิตญาดา     กิจเจริญ ชมเชย
2 ฟีโลจีนา     ธาราทิพย์      กิจเจริญ ชมเชย
3 โรซา         พิชชาพร   กิจบำรุง ชมเชย
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ที่ ชื่อ – นามสกุล เกียรติบัตรที่ได้รับ
1 เด็กหญิงรุจิยา   เขียวสะอาด เหรียญทองแดง
2 อังเยลา   ณัชชา    อัศวจารพันธุ์ ชมเชย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
ที่ ชื่อ – นามสกุล เกียรติบัตรที่ได้รับ
1 ฟีโลมีนา   นารีรัตน์    กิจเจริญ เหรียญทอง
2 อากาทา   ญาดา   ยอแซฟ เหรียญเงิน
3 เปาลา    ภธิรา    อ่อนศรี เหรียญเงิน
4 มารีอา   นภัสกร   เพชรมณี เหรียญทองแดง
5 บลันดีนา    ปัทมาพร    เฟื่องทิพย์ เหรียญทองแดง
6 มารีอา   พรนภา    ปากดี เหรียญทองแดง
7 มารีอา   นันทวดี   บุญทะจันทร์ เหรียญทองแดง
8 มารีอา   วิรินอร   วิเศษไธสง เหรียญทองแดง
9 อัมบีนา   วริศรา    เฟื่องทิพย์ ชมเชย
10 เซซีลีอา   สุตนันท์   เทพขวัญยืน ชมเชย
11 มารีอา   วิภาพร   ปิยภาคย์ ชมเชย
12 เทเรซา   ณัฐณิชา   สายบุญเลิศ ชมเชย
13 เซซีลีอา   ปุณยนุช    กิจเจริญ ชมเชย
14 เทเรซา   พุทธพร   ทองสอดแสง ชมเชย
15 มารีอา   ภาวินี    โนรินทร์ ชมเชย
16 บุญราศีเลารา   วีกุญญา    วรรณนภา    แย้มศักดิ์ ชมเชย
17 มารีอา   สิริวิมล   ราชจำปี ชมเชย
18 เทเรซา    ปภัสกร    บุญเสม ชมเชย

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.