ร่วมงานชุมนุมวันผู้แพร่ธรรมสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

0 86

เมื่อวันอาทิตย์ที่  18  ตุลาคม   2563  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  สามพราน   ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน ชุมนุม  “ผู้แพร่ธรรม” โอกาสฉลองวันฆราวาส  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  วันอาทิตย์ที่   18   ตุลาคม  2020   ณ   อาสนวิหารอัสสัมชัญ  บางรัก

โดยในงานมีการลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารต่างๆ  เวลา  08.00 น.  และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระคาร์ดินัล  ฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์  โกวิทย์วาณิช  หลังจากนั้นได้เข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ  “พระคัมภีร์กับการประกาศข่าวดี”  วิทยากรบาทหลวงสมเกียรติ   ตรีนิกร   และเวลา  11.00 น.  ฟังการแบ่งปันประสบการณ์พระคัมภีร์กับชีวิตในการประกาศข่าวดี  วิทยากรบาทหลวงอนุรักษ์   ประจงกิจ  พระสงฆ์คณะธรรมทูตไทย (TMS)

รายชื่อครูคาทอลิกโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์   ร่วมงานชุมนุม “ผู้แพร่ธรรม”โอกาสฉลองวันฆราวาส  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

1.ซิสเตอร์อันนา กราสซี

2.คุณครูพัชรี     มารัตน์

3.คุณครูกุลพรภัสร์   พันธุ์โพธิ์

4.คุณครูอรวรรณ   กิจจิว

5.คุณครูสาลินี   หอมมณีรัตนชัย

6.คุณครูอรุณรัตน์   ผิวตะศาสตร์

7.คุณครูพิมพ์บุญ   อมลฐณวรรธน์

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.