แผนการเรียน

0 266,247
แผนการเรียนระดับปฐมวัย

ระดับชั้น

การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

เตรียมอนุบาล
(อายุต่ำกว่า 3 ปี)

 

เน้นประสบการณ์สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านร่างกาย

2. ด้านอารมณ์ – จิตใจ

3. ด้านสังคม

4.  ด้านสติปัญญา

สาระการเรียนรู้ 4 เรื่อง  เด็กจะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว ไปสู่สิ่งไกลตัว

สิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก คือ

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล/สถานที่แวดล้อมเด็ก

3.  เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก

4. เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

ระดับอนุบาล

(อายุ 3-5 ปี)

เน้นประสบการณ์สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านร่างกาย

2. ด้านอารมณ์ – จิตใจ

3. ด้านสังคม

4. ด้านสติปัญญา

สาระการเรียนรู้ 4 เรื่อง  เด็กจะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว ไปสู่สิ่งไกลตัว

สิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก คือ

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล/สถานที่แวดล้อมเด็ก

3. เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก

4. เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

การจัดการเรียนรู้

– สอนแบบบูรณาการทักษะวิชา/BBL

– จัดการเรียนรู้แบบโครงการ(Project Approach)

– โครงงานวิทยาศาสตร์/บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

– กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก

– ปลูกฝังคุณธรรม อนุรักษ์ความเป็นไทย

– ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาและแก้ปัญหาเด็ก

เตรียมอนุบาล – อ.3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

1. ภาษาอังกฤษ IEC อ.2 – อ.3 (4 คาบ/สัปดาห์)
MINI IEC  เตรียม – อ.1 (1 คาบ/สัปดาห์)

2. คอมพิวเตอร์ (อ.2 – อ.3)

3. นาฏศิลป์     (อ.1 – อ.3)

4. ดนตรีสากล  (อ.1 – อ.3)

5. ภาษาจีน      (อ.1 – อ.3

6. ฝึกสมรรถภาพทางกาย (อ.1 – อ.3)

 

แผนการเรียน ระดับประถมศึกษา
ป.1 – ป.6
ลำดับ รายวิชาพื้นฐาน

1

ภาษาไทย

2

คณิตศาสตร์

3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4

สังคมศึกษา

5

ประวัติศาสตร์

6

สุขศึกษาและพลศึกษา

7

ศิลปะ

8

การงานอาชีพ

9

ภาษาอังกฤษ

10

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

11

ภาษาจีน

       เสริมหลักสูตร

  – IEC : Inetensive English Class (คณิต/วิทย์/อังกฤษ)
  – MINI IEC : Mini Inetensive English Class (อังกฤษ)
   
   

 

 แผนการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1 – ม.3
      รายวิชาพื้นฐาน
1 ภาษาไทย
2 คณิตศาสตร์
3 วิทยาศาสตร์
4 วิทยาการคำนวณ
5 สังคมศึกษา
6 ประวัติศาสตร์
7 สุขศึกษา
8 พลศึกษา
9 ทัศนศิลป์และนาฏศิลป์
10 การงานอาชีพ
11 ภาษาอังกฤษ
      รายวิชาเพิ่มเติม
12 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
13 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
14 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
15 ภาษาจีน
    เสริมหลักสูตร
  – IEC : Inetensive English Class (คณิต/วิทย์/อังกฤษ)
  – MINI IEC : Mini Inetensive English Class (อังกฤษ)

 

แผนการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4–6

ห้อง 1 (แผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

  มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน
1 ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย
2 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
3 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4 วิทยาการคำนวณ สังคมศึกษา สังคมศึกษา
5 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา
6 ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา ดนตรี
7 สุขศึกษา/พลศึกษา ทัศนศิลป์ การงานอาชีพ
8 นาฏศิลป์ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ
9 การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ  
10 ภาษาอังกฤษ  
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม
11 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
12 ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์
13 เคมี เคมี เคมี
14 ชีววิทยา ชีววิทยา ชีววิทยา
15 อัลกอริทึม และการเขียนโปรแกรม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
16 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  

 

 

แผนการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6

ห้อง 2 (แผนศิลป์ – คำนวณ)

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน
1 ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย
2 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
3 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4 วิทยาการคำนวณ สังคมศึกษา สังคมศึกษา
5 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา
6 ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา ดนตรี
7 สุขศึกษา/พลศึกษา ทัศนศิลป์ การงานอาชีพ
8 นาฏศิลป์ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ
9 การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ  
10 ภาษาอังกฤษ  
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม
11 ภาษาไทยเพิ่มเติม ภาษาไทยเพิ่มเติม ภาษาไทยเพิ่มเติม
12 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
13 สังคมศึกษาเพิ่มเติม เทคโนโลยี เทคโนโลยี
14 การจัดการธุรกิจ 1 สังคมศึกษาเพิ่มเติม สังคมศึกษาเพิ่มเติม
15 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษรอบรู้
16 ภาษาอังกฤษรอบรู้ ภาษาอังกฤษรอบรู้  

 

แผนการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6

ห้อง 3  (แผนศิลป์ – ภาษา)

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน
1 ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย
2 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
3 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4 วิทยาการคำนวณ สังคมศึกษา สังคมศึกษา
5 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา
6 ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา ดนตรี
7 สุขศึกษา/พลศึกษา ทัศนศิลป์ การงานอาชีพ
8 นาฏศิลป์ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ
9 การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ  
10 ภาษาอังกฤษ  
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม
11 ภาษาไทยเพิ่มเติม ภาษาไทยเพิ่มเติม ภาษาไทยเพิ่มเติม
12 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
13 ภาษาอังกฤษรอบรู้ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษรอบรู้
14 ภาษาจีน ภาษาอังกฤษรอบรู้ ภาษาจีน
15 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1 ภาษาจีน  

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.