รับสมัครนักเรียน Online ปีการศึกษา 2564

0 965

<<คลิกดูระเบียบการ>>

***  ผู้ปกครองที่ไม่สะดวกในการโหลดเอกสารใบสมัครออนไลน์
       สามารถติดต่อสอบถามและซื้อใบสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์**  

  • ติดต่อสอบถาม  083-4497474   Email : munews@mu.ac.th

—————————————————————————————————————————————————–

ขัันตอนการสมัครเรียน Online (อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 4)

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  ปีการศึกษา 2564

——————————————————————————————————————————————————-

1. การสมัครเรียน Online ผ่านทางเว็บไซต์ www.mu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

1.1 ผู้สมัคร  คลิก สมัครเรียนออนไลน์  กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัคร

1.2 ผู้สมัคร โหลดเอกสารใบสมัคร และ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย

1.3 นำเอกสารการสมัคร มายื่นที่ห้องประชาสัมพันธ์ (ในวันเวลาราชการ)

1.2. ขั้นตอนการรับสมัคร

– ยื่นเอกสารการสมัครที่ห้องประชาสัมพันธ์

– สอบสัมภาษณ์

– สอบข้อเขียน

– แจ้งผลการสอบ และนัดมอบตัว ตามเวลานัดหมาย

2.การจัดการเรียนการสอน  ที่ส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และพัฒนาตามศักยภาพ

2.1 การเลือกแผนการเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนควรพิจารณาร่วมกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

     2.1.1  ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

– หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

  2.1.2  ระดับชั้น อ.1 – อ.3

– หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี  IEC: Intensive English Class

  2.1.3  ระดับชั้น ป.1 – ม.3

– สามัญ

– IEC : Intensive English Class (English /science /Math)

– MINI  IEC: MINI Intensive English Class (English)

  2.1.4  ระดับชั้น ม.4 – ม.6

– วิทย์ – คณิต + เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

– ศิลป์ – คำนวณ + การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 4.0

– ศิลป์ – จีน + จีนธุรกิจ 4.0

2.2  ผลการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน เป็นข้อสรุปการพิจารณาแผนการเรียนของนักเรียนเข้าใหม่

หมายเหตุ
  • บิดาหรือมารดา กรุณาดำเนินการด้วยตนเองในการนำนักเรียนมาสมัครเรียน
    ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่าน
  • สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในวันเวลาราชการ)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.