สาธารณสุขฯตรวจประเมินมาตรการของโรงเรียน

0 130

ด้วยทางโรงเรียนดำเนินมาตรการ การป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ในโรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองไร่ขิง นางสาวจุฑารัตน์  ตัณณ์ไพบูรณ์ (พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ เทศบาลเมืองไร่ขิง) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพูด ตำบลไร่ขิง นางพิมพ์วิมล  รุ่งสว่าง (ผอ.รพสต.บ้านท่าพูด ต.ไร่ขิง) ในการตรวจเยี่ยม ประเมิน แนะนำเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา พบว่าได้แนะนำการจัดโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กเล็กให้เพิ่มจุดระยะห่าง และการเน้นย้ำให้เด็กมีระยะห่างตามมาตรการ D-M-H-T และทางผู้บริหารและคณะครูได้ให้ความร่วมมือในการดำ เนินการเป็นอย่างดี

D-M-H-T คือ วิธีป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ

D : Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน เมื่อไปร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ตามสถานที่ต่าง ๆ

M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ

T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.