คณะกรรมการโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ชุดปัจจุบัน
1. นางสาววรรณี ฉัตรสุภางค์ แทนผู้รับใบอนุญาต ประธาน
2. นางสาววิรินทิพย์ อินทร์แย้ม ผู้จัดการ รองประธาน
3. นางสาวรุจิรา เจริญรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. นางสาวลับ สมจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นางสาวกัญญา กิจฉลอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นางสาวฉวีวรรณ ท่าไม้สุข ผู้แทนครู กรรมการ
7. นายรุ่งโรจน์ ขจรพงษ์ศรี ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
8. นางสาวอุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี ผู้อำนวยการ เลขานุการ