นโยบายการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน


วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สากล บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีจิตซาเลเซียน


ปรัชญา

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน คือ “ทุกคนมีส่วนดีที่พัฒนาได้และมีพันธกิจชีวิตที่ต้อง บรรลุเป้าหมาย”ผู้อบรมอยู่ใกล้ชิดนักเรียนเพื่อศึกษาพรสวรรค์ที่นักเรียนมีและส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สนับสนุนนักเรียนให้ศึกษาหาความรู้ เพื่อประกอบอาชีพที่สุจริตและยึดถือเป็นพันธกิจชีวิตที่ต้องทำให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญา โรงเรียนจึงจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพครบทั้ง ๕ มิติ ดังนี้ คือ

ด้านร่างกาย นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีการพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจที่เหมาะสมกับวัย ปลอดจากโรคที่ป้องกันได้และสารเสพติด

ด้านจิตใจ อารมณ์ นักเรียนมีความร่าเริงแจ่มใส เบิกบาน มองโลกในแง่ดี

ด้านสังคมนักเรียนมีวินัยในตนเอง ซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย ใฝ่ใจอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

ด้านสติปัญญา นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้ เพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ด้านจิตวิญญาณ นักเรียนให้คุณค่าแก่จิตใจมากกว่าวัตถุ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเชื่อในพระเจ้าเบื้องบนและมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้

๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี รักษ์ความเป็นไทย มีคุณลักษณะตามวิถีจิตซาเลเซียน

๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

๔.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะตามวิถีจิตซาเลเซียน

๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางการศึกษา

๖. พัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เอื้อต่อการเรียนรู้

๗. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามกฎกระทรวง

๘. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

๙. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ลูกแม่มารีย์“ขยัน  ศรัทธา  ร่าเริง”


เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนคาทอลิก  วิถีจิตซาเลเซียน