โรงเรียนพระราชทาน

นอกจากนี้ โรงเรียนได้รับการตรวจเยี่ยมการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ความก้าวหน้าและการรักษามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา