โรงเรียนรับรองมาตรฐาน

รางวัลต่างๆ

ปี  2556

รางวัลระดับประเทศ

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเล่านิทานประกอบสื่อ ในระดับอนุบาล

รางวัลระดับภาค

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเล่านิทานประกอบสื่อ ในระดับอนุบาล

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Story telling รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เล่านิทานพื้นบ้าน หอสมุดแห่งชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3

ระดับเขตพื้นที่

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาดชื้นระดับ ป. 4 -6

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันตำน้ำพริกผักสด ระดับ ป. 4 -6

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันทำอาหาร คาวหวานจานเดียว(ประเภทเส้น)ระดับชั้น ป.4-6 รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Multi skills competition

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขัน   Story telling

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันภาพปะติด จากเศษวัสดุธรรมชาติ

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง จากกลุ่มโรงเรียนเอกชน นครปฐม เขต 2

ปี 2557

รางวัลระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโครงงาน หัวข้อ เห็ดมหัศจรรย์ เด็กปฐมวัย

รางวัลระดับภาค

รางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมจากหน่วยงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช) จังหวัดนครปฐม

การประกวดมารยาท ชนะเลิศระดับจังหวัดนครปฐม ระดับมัธยมต้นและระดับมัธยมปลายจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษาเขต 6 ราชบุรี

รางวัลเหรียญทองการเล่านิทานคุณธรรมระดับประถมศึกษาตอนต้น

รางวัลเหรียญทองการเล่านิทานคุณธรรมระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รางวัลระดับเขตพื้นที่

จากงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2

รางวัลเหรียญทองการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมปลาย

รางวัลเหรียญทองการแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับมัธยมปลาย

รางวัลเหรียญทองการขับร้องเพลงไทยสากลประเภทหญิงระดับมัธยมปลาย

รางวัลเหรียญทองการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับมัธยมปลาย

รางวัลเหรียญทองการทำอาหารคาวจานเดียว อาหารหวานขนมไทย ระดับชั้นมัธยมปลาย

รางวัลเหรียญทองการเล่านิทานคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลเหรียญทองการเล่านิทานคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลเหรียญทองการเต้นแอโรบิกระดับมัธยมต้น

รางวัลเหรียญทองการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงระดับชั้นมัธยมต้น

รางวัลเหรียญทองการจัดสวนถาดชื้นระดับมัธยมต้น

รางวัลเหรียญทองการทำแกงมัสมั่น ระดับมัธยมต้น

รางวัลเหรียญทองการแกะสลักผลไม้ ระดับมัธยมต้น

รางวัลเหรียญทองการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)ระดับมัธยมต้น

รางวัลเหรียญทองการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

รางวัลเหรียญทองการเล่านิทานคุณธรรมระดับประถมศึกษาตอนต้น

รางวัลเหรียญทองการเล่านิทานคุณธรรมระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รางวัลเหรียญทองการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงระดับประถมศึกษา

ผู้บริหาร บุคลากรครูได้การประเมิน และรับรางวัลในโครงการ “หนึ่งแสนครูดี” จำนวน 26 ท่าน

รางวัลครูผู้สอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนคุณครูสายฝน โหจันทร์ จากหน่วยงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช) จังหวัดนครปฐม

ปี 2558

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถานศึกษา

– ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ป.๖

– ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)เฉลี่ย

๑. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (มีพัฒนาการ)

 

 

– เหรียญทองแดง

 

– ลำดับที่ 5ของเขตพื้นที่

– ลำดับที่ 2ของเขตพื้นที่

– ลำดับที่ 2ของเขตพื้นที่

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2

 

ผู้บริหาร

นางสาวกุลธิดา แก้วอุดร

 

ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

 

สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

ครูจำนวน   20 คน 

 

ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
นักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   
เด็กหญิงรินรดา  วิชญไชยนันท์ เหรียญทอง การแข่งขันการอ่าน        ออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-3 กลุ่มโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
เด็กหญิงณัฐณิชา  พินิจสัจจธรรม เหรียญทอง การแข่งขัน การอ่าน       ออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-6
เด็กหญิงอันนา  เตชะผาสุกสันติ

 

เหรียญเงิน การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-3
เด็กหญิงธนัชพร  อิ่มรักษา เหรียญทอง  การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-6 กลุ่มโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
เด็กหญิงปทิตตา  กรุดพันธ์

เด็กหญิงนภัสกร  ลามณเฑียร

เด็กหญิงณัฐกฤตตา  พลรัฐ

เหรียญทอง

การประกวดมารยาทไทย (ป.1-3)

เด็กหญิงภัทรวดี  เอี่ยมสะอาด เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ป.4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑.      เด็กหญิงกุลธิดา  กระสาย

 

เหรียญเงิน  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 กลุ่มโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
เด็กหญิงพณิชา  ประสาทเขตท์ เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1        การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เด็กหญิงกฤตพร  แซ่จึง

เด็กหญิงรังสิมา  คำชำนาญ

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เมฆสกุลวงศ์

เหรียญเงิน   การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 กลุ่มโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
เด็กหญิงรดา  แจ้งเจ็ดริ้ว

เด็กหญิงนาตาชา  ชูครุฑ

เด็กหญิงอังค์นภัส  จงสุวรรณเนตร

เหรียญทอง

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6

 

เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  รัตชาติ

เด็กหญิงสุกฤตา  วีระจิตต์

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขัน Science Walk Rally ป.4-6

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เด็กหญิงพิชญ์ชาวดี  เนียนใจดี เหรียญทอง

การเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6

กลุ่มโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
เด็กหญิงหทัยชนก  อัศวชนานนท์ เหรียญทอง การเล่านิทานคุณธรรม ป.1-3
เด็กหญิงนภัสสรา   ทองโสภณ เหรียญเงิน การเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3
1. เด็กหญิงจิรัชญา  รูปสะอาด

2. เด็กหญิงปทิตตา  จันทร์ทับ

3. เด็กหญิงญาณิศา  ปิยะรัตน์

4. เด็กหญิงนาวารี  ชุ่มชื่น

5. เด็กหญิงจิราพัชร  บุนนาค

เหรียญเงิน

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-3

 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

 

1. เด็กหญิงอธิตญา  แย้มประยูร

2. เด็กหญิงชญาณดา  ชวะวิทย์

เหรียญทอง

การประกวดมารยาทไทย ม.1-3

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
1. นางสาวนวพร   จงมีสุข

2. นางสาวมัณฑนา  เนียมเกตุ

เหรียญทอง

การประกวดมารยาทไทย ม.4-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เด็กหญิงจิราพร    ศักดิ์รัตน์ เหรียญเงิน

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6

กลุ่มโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
เด็กหญิงอนัญญา  แสงวงค์ทอง

 

เหรียญทอง

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3

เด็กหญิงอธิชา      เผ่าสุพรรณ เหรียญเงิน

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพปะติด ป.1-3

เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจทหาร
เด็กหญิงคุณัญญ์อร  น้อยสำแดง เหรียญทอง

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพปะติด ป.4-6

เด็กหญิงเบญจรัตน์  ชุ่มวงค์
เด็กหญิงบุญญพร  ดุจสิริปภาภร เหรียญทอง การแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกกรุง ป.1-3 สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8
เด็กหญิงมนัฏยา  โสมา เหรียญทอง การแข่งขันการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ป.4-6
ประเภท ระดับรางวัล /ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
เด็กหญิงทิพกฤตาสิงห์ทอง เหรียญทอง การแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ป.4-6 สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8
เด็กหญิงพิยดา     อริยชาติเมธี ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รายการเสียงสวรรค์พิชิตฝัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
1.  เด็กหญิงนภัสกร    จรดล

2.  เด็กหญิงชาลิสา    รัตนประดิษฐ์

3.  เด็กหญิงมานิตา   นิ่มทองคำ

เหรียญเงิน

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

กลุ่มโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
1.  เด็กหญิงสุนิศา ไทยคำ

2.  เด็กหญิงณนหทัย  กิจเจริญ

3.  เด็กหญิงกันติชา  สิริวงศ์วรัณ

เหรียญเงิน

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง

 

1.  เด็กหญิงภควรรณ  แป้นแก้วตา

2.  เด็กหญิงมานิตา  เนตรสาคร

3.  เด็กหญิงปิยาพัชร  กัณหาหวล

เหรียญเงิน การแข่งขันการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง

 

1. เด็กหญิงพรทิพย์  ช่อจำปา

2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภักดีตรีเพชร

เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพจากโปรแกรมกราฟิก (Paint) ป.1-3 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
1. เด็กหญิงพรนภา  ปากดี

2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สายบุญเลิศ

เหรียญเงิน การแข่งขันโปรแกรมนำเสนองาน (MS PowerPoint)  ป.4-6
1. นางสาวชลธิชา อินทร์บำรุง

2. นางสาวศศิธร   บุญมา

3. นางสาวหัทยา  ทรัพย์สี

เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ม.4-6
1. เด็กหญิงปิติกาญจน์  ศรีสุระ

2. เด็กหญิงศุภนิดา  เชาว์ดี

3. เด็กหญิงอภิกษณา  ปานปรุง

เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น  ม.1-3

 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2

1. เด็กหญิงปิยมาศ  ตระกูลชัยศรี

2. เด็กหญิงสุพัตรา  เปี่ยมประชา

3. เด็กหญิงณัฐธยาน์   ยืนยงทิพย์ทอง

เหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-3
1. เด็กหญิงธิดาวงศ์ยะรา

2. เด็กหญิงวรรณกานต์  ช่อสุวรรณ

3. เด็กหญิงณัฐริกา  ปานรักษา

เหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว และอาหารหวาน  ม.1-3

 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

 

1. เด็กหญิงชลกานต์  ไชยสวัสดิ์

2. เด็กหญิงศุภนิดา  ธรรมกรสุขศิริ

เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ม.1-3
1.นางสาวกนกวรรณ   สกุลรุ่งฤทธิ์

2.นางสาวพัชรินทร์  กระจ่างแจ่ม

เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editorชั้น ม.4-6
1. นางสาวภัทรภา กุลพัฒนชาติ

2. นางสาวสวนีย์  จันทร์ปราง

เหรียญทอง การสร้าง Webpage ประเภท Text Editorชั้น ม.4-6
1. นางสาวน้ำฝน   บุญนาค

2. นางสาวภคภัทร  โกมลฐิติ

เหรียญเงิน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ชั้น ม.4-6

 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล /ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
– เด็กหญิงสุกฤตา  วีระจิตต์

 

เหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skill Competition ชั้น ป.4-6 กลุ่มโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
– เด็กหญิงกัญญกร  โรจนกฤตยา

 

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Story Telling ชั้น ป.4-6

– เด็กหญิงจิทิศา  จักรเพชร

 

เหรียญเงิน

การแข่งขัน ImpromptuSpeech ป.1–3

– เด็กหญิงพายุดา  วรนาม

 

เหรียญเงิน

การแข่งขัน Impromptu Speech ป.4-6

 

 

 

ปี 2559  ภาคเรียนที่  1

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. เด็กหญิงอธิตญา  แย้มประยูร

2. เด็กหญิงชญาณดา  ชวะวิทย์

– รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ชั้น ม.1-3 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
1. นางสาวมัณฑนา  เนียมเกตุ

2. นางสาวนวพร  จงมีสุข

– รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ชั้น ม.4-6 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
1. เด็กหญิงปริณดา  สุโข

2. เด็กหญิงกฤตยา  ทองคำใส

3. เด็กหญิงอัจฉรา  ธูปมงคล

4. เด็กหญิงศิรประภา  ประมูล

–         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทยชั้น ม.1-3

 

–  สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

 

– เด็กหญิงณัฐกฤตา  พลรัฐ – รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนสะกดคำ   งานนมัสการปิดทองพระประจำปี วัดบางช้างเหนือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 – มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ

อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

๑.  เด็กหญิงกนกนาถ  สุภาพันธ์

๒.  เด็กหญิงบุษยา  นายม

– รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ม.1-3 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. นางสาวมยุรินทร์  อินทร์บำรุง

2. นางสาวพรทิพย์  มีบางยาง

3. นางสาวปุณฑริก  นนทะนี

4. นางสาวนฤมล  ผูกจันทร์

5. นางสาวณัฐชัญญาปรินจิตต์

– รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน                การประกวดภาพยนตร์สั้น ชั้น ม.4-6

 

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

 

 

 

1. นางสาวจิรัชญา  รูปสอาด

2. นางสาวจิราพัชร  บุนนาค

3. นางสาวญาณิศาปิยะรัตน์

4. นางสาวปริมิตตา  ช่วยวงญาติ

5. นางสาวศตพร  เสงี่ยม

– รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ชั้น ม.4-6 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

 

1. เด็กหญิงชญาณดา  ชวะวิทย์

2. เด็กหญิงอธิตยา  แย้มประยูร

–  รางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย ชั้น ม.1-3 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
1. นางสาวกรกช  พงษ์อัครศิรา

2. นางสาวณัฐกาญจน์  พรมใจมา

– รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ชั้น ม.4-6 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
– เด็กหญิงพิชญ์ชาวดี  เนียนใจดี

 

– รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– เด็กหญิงนภัสสรา  ทองโสภณ

 

– รางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดเล่านิทานคุณธรรมชั้น ม.1-3 – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– นางสาวธนภรณ์  บุญทวี

 

– ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
– เด็กหญิงวริษฐา ศรีธนะ

 

– รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิง ชั้น ม.1-3 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษานครปฐม เขต 2
– เด็กหญิงพัชราภา  สอนดี

 

– รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ชั้น ม.1-3 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
-นางสาวสิริน้อง  ฉัตรศรีวิเศษ

 

–  รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง ชั้น ม.4-6 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
– เด็กหญิงณัฐชา  สุวรรณชาตรี

 

–  รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงลูกกรุง – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
– เด็กหญิงรมย์ธีรา  เล็กน้อย – รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
– นางสาวผกาวรรณ  คล้ายประยูร

 

– รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
– นางสาวเพ็ญนภา  อุตมะ – รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันร้องเพลงสากล – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
– นางสาวสุพรรณี  พงษ์ไพร

 

– รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
– เด็กหญิงอนัญญา  แสงวงค์ทอง

 

– รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาตอนต้น – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
1. เด็กหญิงคุณัญญ์อร  น้อยสำแดง

2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ชุ่มวงค์

– รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันภาพ          ปะติด ระดับประถมศึกษาตอนปลาย – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นางสาวฐาปนีดิษฐเกษร

2. นางสาวณัฐวรรณ  ฮ้อจงเจริญ

 

–   รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขัน การตัดต่อภาพยนตร์  ชั้น ม.4-6 – งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่65
1. นางสาวชิดชนก  จันทร์งาม

2. นางสาวนิศาชล  พลสิทธิ์

– รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการสร้าง Webpage  ประเภท  Text Editor – งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่65
1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงเขียว

2. เด็กหญิงศุภนิดา  ธรรมกรสุขศิริ

 

– รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

ระดับชั้น ม.1-3

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

 

1. นางสาวณัฏฐา  เหล่าสกุลรัฐ

2. นางสาวณัฐณิชา  มุนิกานนท์

 

– รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
1. เด็กหญิงกาญจนาภา  เมฆศรีสวรรค์

2. เด็กหญิงชลิตวรรณ  ไหล

3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ปานยั่งยืน

–  รางวัลระดับเหรียญทอง แข่งขันทำอาหาร น้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ชั้น ม.1-3 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

 

1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เส็งสมวงศ์

2. เด็กหญิงบุษบากร  อุดเทน

3. ด.ญ.มณฑกาญจน์ แดนสมปัดสา

– รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และ              อาหารหวาน (ขนมไทย) ชั้น ม.1-3 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

 

1. นางสาวณปภัช  สังข์ประไพ

2. นางสาวณัฐธยาน์  ยืนยงทิพย์ทอง

3. นางสาวรุ่งเรือง  บุญบางยาง

– รางวัลระดับเหรียญทองแข่งขันทำอาหาร น้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ชั้น ม.4-6 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นางสาวอภิษฏา ทันท่าหว้า – รางวัลเหรียญเงิน มวยสมัครเล่น              รุ่นน้ำหนัก 57 กิโลกรัม – การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์”

 

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]