ผลงานนักเรียน

ผลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ลำดับ ชื่อสกุล คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย
1 นางสาวศุภสุดา เนวะลา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรกำแพงแสน
2 นางสาวรติรัตน์ เครือคำอ้าย คณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ ม.กรุงเทพ
3 นางสาวรัชนีกร แสงฉวี ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว ม.เกษตร วิทยาเขตสกลนคร
4 นางสาวพัชรินทร์ กระจ่างแจ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ม.เกษตรศรีราชา
5 นางสาวสิริกาญจน์ ผลจันทร์ วิศวกรรมวิศวกรรมเครื่องกล ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
6 นางสาวศิริวรรณ ศุภานุสนธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนวิศวกรรมการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
7 นางสาวรัธกานต์ จึงวัฒนมงคล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาการตลาด ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
8 นางสาวกิตยากรณ์ ฤทธิโชติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี ม.ขอนแก่น
9 นางสาวมิพัตรา ขวัญมงคลทอง คณะเทคนิคการแพทย์สาขากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
10 นางสาวฐิตินันท์ ตรีศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11 นางสาวภัทรภา กุลพัฒนชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์
12 นางสาวเหมสุดา เหม่อโป คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวอุตสาหการ ม.ธรรมศาสตร์
13 นางสาวธันย์ชนก อินทร์บำรุง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสาขาเทคโนโลยี ม.โนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14 นางสาวธิดารัตน์ ประภัสสโร คณะวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมการวัดคุม ม.โนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
15 นางสาวอรวีรา ศิริสิมะ คณะเทคโนโลยีทางทะเล ม.บรูพา
16 นางสาวกันทลัส หาทองคำ แพทย์แผนไทยประยุกต์ ศิริราชพยายาล ม.มหิดล
17 นางสาวปาลินี นาคสิงห์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ เวชระเบียน ม.มหิดล
18 นางสาวสุพัตรา จันทร์ดี คณะกายภาพบำบัดสาขากายภาพบำบัด ม.มหิดล
19 นางสาวจิราพร ชุมเปีย คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล
20 นางสาวน้ำฝน บุญนาค คณะวิศวกรรมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล
21 นางสาวณัฐวรา มีศิริ คณะศิลปศาสตร์ศาสนศึกษา (สอบตรง) ม.มหิดล
22 นางสาวมานิตา สุพรเลิศวงศ์ คณะกายภาพบำบัดสาขากายภาพบำบัด ม.มหิดล
23 นางสาวสวนีย์ จันทร์ปราง เทคโนโลยีการอาหาร ม.มหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
24 นางสาวกนกวรรณ สกุลรุ่งฤทธิ์ วิทยาศาสตร์การเกษตร ม.มหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
25 นางสาวบุษยมาศ โพธิ์ตาล วิทยาศาตร์การเกษตร ม.มหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
26 นางสาวนัทธมน ปานปรุง คณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีประยุกต์ ม.รังสิต
27 นางสาวปวีณา สังข์จันทร์ เทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต
28 นางสาวดลฤดี ศรีประมงค์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ม.ราชภัฎธนบุรี
29 นางสาวเจนนีวา พึ่งพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
30 นางสาวรังสิยา ตุ้มทรัพย์ คณะสังคมศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

 

ลำดับ ชื่อสกุล คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย
31 นางสาวคณิศร์ณิชา เจริญพัฒนาภัค คณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
32 นางสาวเพ็ญพิชชา สุดใจ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
33 นางสาวศันสนีย์ สิทธิพุทธากุล คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
34 นางสาวรัตนาพร อริยโภคิน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ม.ศิลปากร
35 นางสาวอรญา บัวหลั่น คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร
36 นางสาวจิตาภา ภักดีศุภผล คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
37 นางสาวชุตินันท์ สุดใจ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
38 นางสาวจิราพร ชนประชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร
39 นางสาวสุลดา แก้วทับ วิศวะกระบวนการชีวภาพ ม.ศิลปากร
40 นางสาวชัชมณฑ์ ศรีสิริรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร
41 นางสาวสุทธิสิญา สุทธิธรรม คณะอักษรศาสตร์เอเชียศึกษา ภาษาเวียดนาม ม.ศิลปากร
42 นางสาวจามจุรี บำรุงสินมั่น คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมเคมี ม.ศิลปากร
43 นางสาวพรสุดา ศิลาลาศ คณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ม.ศิลปากร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2-3

ลำดับ ชื่อสกุล คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย
1 นางสาวจิณณพัฒน์ ตุ้มทอง คณะรัฐศาสตร์ ม.แม่โจ้
2 นางสาวพิมพ์พิชชา เทศสมบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
3 นางสาวธันยพร สว่างศรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว. ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
4 นางสาวนภัสวรรณ แสงสว่าง คณะเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
5 นางสาวนนทกร เธียรวงศ์เสถียร คณะวิทยาการจัดการสาขาบัญชีบริหาร ม.เกษตรศาสตร์
6 นางสาวณฐพร สุราศรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) ม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสน
7 นางสาวบุญศิริ อนุสรณัฐพงศ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการจัดการ(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
8 นางสาวสิรภัทร ลำเพา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ (5 ปี) สาขาภาษาอังกฤษศึกษา ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
9 นางสาวฐิติกานต์ ธรรมกรสุขศิริ คณะมนุษยศาสตร์เอกวรรณคดีไทย ม.เกษตรศาสตร์บางเขน
10 นางสาวกัลญาณิน รูปสวย คณะมนุษยศาสตร์เอกวรรณคดีไทย ม.เกษตรศาสตร์บางเขน
11 นางสาวณัฐพร แซ่เตียว ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ม.เกษรศาสตร์
ลำดับ ชื่อสกุล คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย
12 นางสาวพิมพ์สุดา ทองดี คณะบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13 นางสาวอริสราภรณ์ ยิ้มแฉ่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาออกแบบภายใน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14 นางสาวธัญวรรณ จิวประสาท คณะศิลปศาตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15 นางสาวฐิติมา แต่งพลกรัง คณะศิลปศาสตร์สาขาการท่องเที่ยว ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
16 นางสาวมสฤณา อินทร์ตรา คณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์
17 นางสาวชนิสรา อนุศิลป์ คณะบริหารธุรกิจสาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
18 นางสาวกัญศจี ชูสง คณะศิลปาสตร์สาขาวิชาภาษาจีน ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
19 นางสาวกัลยรัตน์ หงษ์ลอย คณะบริหารธุรกิจสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟแวร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
20 นางสาวเบญญาวี ชุ่มวงค์ วิทยาลัยนวัตกรรมสาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.ธรรมศาสตร์
21 นางสาวชลิดา วงศ์อภิภัทร คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
22 นางสาวธัญญา เสาร์อ่อน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ม.บูรพา
23 นางสาวชุติมาภรณ์ ไทยมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาศาสนาและปรัญชญา (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา
24 นางสาวนิชาวดี ราชจันทร์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยวสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม( ภาคพิเศษ ) ม.บูรพา
25 นางสาวกาญจนา สุขสาคร คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
26 นางสาวศุภนิดา ม่วงพานิล สาขาบัญชีบัณฑิต ม.มหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
27 นางสาวคชาภรณ์ ผิวผ่อง สำนักวิชานิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
28 นางสาวสุภนิดา เจริญสุข สำนักวิชาการจัดการสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ม.แม่ฟ้าหลวง
29 นางสาวกุลธิดา คำมณี คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
30 นางสาวมินทร์รตา วัชรสิริธนาชัย สาขาธุรกิจการโรงแรม ม.ราชภัฏสวนดุสิต
31 นางสาวชนันรัตน์ ดีสวัสดิ์ สาขาธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต
32 นางสาวนิภาพร ปาวิลัย คณะวิทยาการจัดการสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
33 นางสาวดวงมณี นิลคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
34 นางสาวภคินี ธัญยนพพร คณะนวัตกรรมการสื่อสารสังคมเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ลำดับ ชื่อสกุล คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย
35 นางสาวณัชชา น่วมใจดี คณะมนุษย์ศาสตร์สาขาปรัชญา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
36 นางสาวฟารีดา สมบูรณ์เป็นนิตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาการออกแบบสื่อสาร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
37 นางสาวสุชาดา อังสไพศาล คณะอักษรศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา ม.ศิลปากร
38 นางสาวณัฐวดี ทวีวรรณ์ คณะอักษรศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา ม.ศิลปากร
39 นางสาวกัลยรัตน์ แต้สกุลวงศ์ คณะอักษรศาสตร์สาขาภูมิศาสตร์ ม.ศิลปากร
40 นางสาวสุรีย์พร สินสงบ คณะอักษรศาสตร์สาขาปรัชญา ม.ศิลปากร
41 นางสาวณัฏฐิกา สุทธิพงษ์เกษตร คณะบริหารสาขา ธุรกิจภาษาอังกฤษ ม.ศิลปากร
42 นางสาวสิรินิตา สุขแม้น คณะอักษรศาสตร์สาขาภูมิศาสตร์ ม.ศิลปากร
43 นางสาวกิ่งกาญจนา รอดคลองตัน คณะการจัดการ ม.ศิลปากร
44 นางสาวขวัญธกานต์ สุทธิจิตภักดี คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาบริหารธุกิจ นานาชาติ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
45 นางสาวหทัยภัทร เพิ่มพูน faculty Martin de Tours School of Management and Economics Assumption university
46 นางสาวสุชีมนต์ วาจารีย์ The Faculty of Arts ( Intercultural Studies and Languages) Mahidol University International College
47 นางสาววนิดา แสวงไวศยสุข คณะครุศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จ
48 นางสาวนิรัชชา เฮี้ยนชาศรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาการจัดการบริการสังคม ม.บูรพา

ผลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ลำดับ ชื่อสกุล คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย
1 นางสาวปรียา กิจสงวน Faculty of Arts, Major is Business English Assumption University
2 นางสาวพิรุณณัฐฏาญ์ เลขะวัฒนะ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล(ทหารบก)
3 นางสาวฐิติกาญจน์ พ่วงขวัญ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสาขาผลิตสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4 นางสาวอมรรัตน์ ต่ายใหญ่เที่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 นางสาวภคภัทร โกมลฐิติ คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6 นางสาวสุพรรณี พงษ์ไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 นางสาววรรณพร อาจน้อย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
8 นางสาวปฏิญญา กำลังดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต
9 นางสาวธัญญาเรศ อยู่แย้ม คณะวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม มหาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต           ศรีราชา
10 นางสาวอนุรดี แก้วอินชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขา วิศวกรรมเคมี(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11 นางสาวธนสุภา แสงสีรุ้งเพชร คณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 นางสาวธนสุภา แสงสีรุ้งเพชร คณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 นางสาวธนภรณ์ บุญทวี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14 นางสาวแพรวกมล ประยูรโภคี คณะวิจิตรศิลป์สาขาศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 นางสาวฉัตรตะวัน ผดุงเกียรติศักดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาภูมิสถาปัตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 นางสาวนุชธาดา แจงบำรุง คณะวิทยาการสารสนเทศสาขา สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
17 นางสาวเกวลี ถกลธีรเวทย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
18 นางสาวขวัญใจ พันธุ์พานิช คณะสหเวชศาสตร์สาขาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
19 นางสาวณัฐนิชา กิจสมัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
20 นางสาวมานิตา เรืองธรรมพิศาล สำนักวิชาการจัดการสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
21 นางสาวเจนจิรา คงตุก คณะการบริหารและการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
22 นางสาวทิชากร เจริญสุขสกุล คณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาออกแบบเว็บและสื่อตอบโต้ มหาวิทยาลัยศิลปากร
23 นางสาวสาธิตา ฉิมไธสง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
24 นางสาวเมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
25 นางสาวชญาณี ธนภัทรศรีกุล คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
26 นางสาวณัฐกานต์ โคตรสงคราม คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี
ลำดับ ชื่อสกุล คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย
27 นางสาวมานิตา เรืองธรรมพิศาล สำนักวิชาการจัดการสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
28 นางสาวสุวารี น้ำดอกไม้ วิทยาลัยสหวิทยาการสาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
29 นางสาวกณิตสิริ อภิมงคลกุล คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต          ศรีราชา
30 นางสาวขนิษฐา คำนึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
31 นางสาวรสสุคนธ์ สาระคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
32 นางสาวรัตนาภรณ์ ชูรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
33 นางสาวอริสรา จันละมูล คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรภาษาไทย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
34 นางสาวกฤติมา ยิ่งศักดิ์สกุล คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
35 นางสาววาสนา คำงาม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
36 นางสาวอุดมลักษณ์ สวนาการณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรสาขาสัตว์ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
38 นางสาวอุบลวรรณ สวนาการณ์ คณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
39 นางสาวรุ้งทราย เมืองน้อย คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
40 นางสาวศศิวิมล เจริญศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.ลำปาง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
41 นางสาวพีระณัฐ ภูรีสิทธิเกียรติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
42 นางสาวณัฐณิชา สังข์รักษา คณะนิเทศศาสตร์ สาขา มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
43 นางสาวสิรีธร ศรีแก้วฟ้าทอง คณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ลำดับ ชื่อสกุล คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย
1 นางสาวธนัญญา ธวัชพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2 นางสาวจิดาภา ไล้รักษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 นางสาวนิรชา พรมรักษา คณะมนุษยศาสตร์สาขา สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 นางสาวปุณฑริก นนทะนี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5 นางสาวสโรชา แก้วดวงเล็ก คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 นางสาวขวัญชนก สกุลดี คณะโบราณคดีสาขา ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลำดับ ชื่อสกุล คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย
7 นางสาวลลิดา จันทร์สืบสาย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
8 นางสาวณัฐกุล สุขประเสริฐงาม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9 นางสาวณัฏฐ์สนี กูลอิสริยะ คณะพลศึกษาสาขาผู้นำนันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10 นางสาววราสินี ยันแปว คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร
11 นางสาวนพรดา แสงแดง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12 นางสาวปพิชญา สุโข คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 นางสาวสรัญญา เกิดคำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
14 นางสาวกานต์สินี โพธิ์ศรีนาค คณะศิลปกรรมสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15 นางสาวเบญจมาภรณ์ รุ่นประพันธ์ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตหาหกรรม สาขาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
16 นางสาวมยุรินทร์ อินทร์บำรุง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
17 นางสาวจิรประภา จันทวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร
18 นางสาวณัฐวิภา ลิ้มนันทเสรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขา วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
19 นางสาวอโรชา แซ่ลี้ คณะวิทยาการจัดการสาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร
20 นางสาวชวิดา ซินโซ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยากรุงเทพ
21 นางสาวพัชรา จูเอี่ยม คณะวิทยาการการจัดการสาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 นางสาวภัทรดา อินทร์แจ้ง สถาบันการบินพลเรือน สถาบันการบินพลเรือน
23 นางสาวกรรณิการ์ ลีลาทรัพย์มั่นคง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
24 นางสาววรกานต์ ลีลาทรัพย์มั่นคง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25 นางสาวสุภัทษา สนธิช่วย คณะวิทยาการจัดการสาขา ธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
26 นางสาวพิชญา นิติธนานันต์ คณะวิทยาการการจัดการสาขาบัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
27 นางสาวพรไพลิน คล้ำงาม คณะการบิน มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด
28 นางสาวณัฐธยาน์ พงศ์อิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร
29 นางสาวนิภาพร เดชานุภานนท์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
30 นางสาวบุญญิสา จันทร์ประสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 นางสาวกัญญาพร อภิรักษ์ธาธาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขา การออกแบบสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหาร ลาดกระบัง
32 นางสาวกุลปรียา เทพจินดา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
33 นางสาวณัฐชัญญา ปรินจิตต์ คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลำดับ ชื่อสกุล คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย
34 นางสาวพิมฐิณี พันธุ์ธนาชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์สาขา ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
35 นางสาวขวัญฤทัย ไชยขวัญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
36 นางสาวฉัตรชนก กิจสกุล คณะอักษรศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
37 นางสาวสุดารัตน์ รอดหลำ คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
38 นางสาวนฤมล ผูกจันทร์ คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
39 นางสาวพรทิพย์ มีบางยาง คณะบริหารสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
40 นางสาวศศิมุกข์ เลิศวัฒนกฤตย์ คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทร์นเอเชีย

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ลำดับ ชื่อสกุล คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย
1 นางสาวกชนุช ตั้งใจเจริญ คณะการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
2 นางสาวชญานิศ สรรเพชญวิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิชาการจัดการสาขา วิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 นางสาวจณิตตา แสงสีรุ้งเพชร คณะมนุษยศาสตร์สาขาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
4 นางสาวธัญญลักษณ์ ธนาเอกธนินกุล คณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี
5 นางสาวพัชรี สายมายา คณะอักษรศาสตร์สาขา ปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 นางสาวฐิติรัตน์ ไทยนุกูล คณะอักษรเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาศิลปากร
7 นางสาวสาวิณี ชูรัศมี คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาเครื่องโลหะเเละรูปพรรณอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
8 นางสาววรางคณา จันทร์วลัยพร คณะวัฒนธรรมจีนสาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
9 นางสาวศิวนาถ นามสมบูรณ์ คณะมนุษศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
10 นางสาวสาวิตรี น้ำสมบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
11 นางสาววรรณรัตน์ ปฐมรัตนภิบาล คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
12 นางสาวจุฑามาศ คำจริง คณะจิตวิทยาปรึกษาสาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเซนต์หลุย
13 นางสาวศุภวรรณ เปรมปรีดิ์ คณะอักษรเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
14 นางสาวณัฐกาน ไทยพิทักษ์ ทำงานที่โรงเรียนเซนต์เมรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15 นางสาวศิริรัตน์ วิศวปิยชัย คณะมนุษศาสตร์เเละสังคมศาสตร์สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
16 นางสาวศศิธร จิตรมา ทำงานที่โรงเรียนเซนต์เมรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบึงกาฬ
17 นางสาวธนัสชา ใจเย็น ไปเรียนต่างประเทศ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
18 นางสาวอัจจิมา เตชะวิกัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
19 นางสาวเบญจมาศ ยุรชาติ คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
20 นางสาวพาขวัญ นาคชม สำนักวิชาการจัดการสาขาวิชาธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลำดับ ชื่อสกุล คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย
21 นางสาวจิดาภา เพี้ยนศรี คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาลัยวิทยาลัยเกษตร
22 นางสาวศิษฎี ชัยชนะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาตร์เอกนิเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
23 นางสาวอาทิตยา ประเสริฐนอก คณะศิลปศาสตร์สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษตร
24 นางสาวบุญฑริก บุญญสิริสกุล คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25 นางสาวสัณฐิตา ทองสัมฤทธิ์ คณะมนุษศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ  
26 นางสาวสุทธิดา ดีศรี มนุษย์ศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
27 นางสาวพิริยาพร ธีร์โชติดิษกุล เอเชียศึกษาเอกภาษาเวียดนาม มหาวิทยาลัยศิลปากร
28 นางสาวพรญาณี พึ่งน้ำ นิติศาสตร์สาขากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
29 นางสาวศศิพร กลั่นบุศย์ คณะศิลปศาสตร์สาขาวิทยาการการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 นางสาวณัฐนิชา ไชยชาญพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์สาขาการเขียนบทและกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
31 นางสาวจีราวรรณ มหาบุญ คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
32 นางสาวเบญจรัตน์ ภู่แดง คณะสังคมศาสตร์สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง
33 นางสาววริศรา อานอาชา คณะอัญมณีสาขาธุรกิจอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
34 นางสาวจิราพร สุดสังข์ สาขาวิชาพัฒนาการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้