นักเรียนรับทุนการศึกษา

รายชื่อนักเรียนรับทุนสนับสนุนทางการศึกษา ปี 2561
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ชั้น
1 เด็กหญิง ภัทรวดี เจียมรุ่งรักษา อ.3/2
2 เด็กหญิง จิตตราภรณ์ ตวงรักษา ป.2/2
3 เด็กหญิง พัทธ์ธีราธร สุทธิรักษ์ดำรง ป.3/1
4 เด็กหญิง ชลธิชา อุ่นเล็ง ป.5/2
5 เด็กหญิง จิรมณี อุปลพันธุ์ ป.5/2
6 เด็กหญิง ชลลดา ศรีบัว ป.6/2
7 เด็กหญิง ฉัตติยา ฟักอ่อน ป.6/2
8 เด็กหญิง จีนากานต์ ประยูรเมธี ป.6/3
9 เด็กหญิง มัทวัน วินทะไชย ม.3/1
10 นางสาว อารยา ศรีสนิท ม.4/1
11 นางสาว นัฐมล อุ่นเล็ง ม.5/2
12 เด็กหญิง ณภัทร อยประสิทธิ์ผล ป.6/1
13 เด็กหญิง ธนัชญา ธนรัตนสุทธิ์ ม.2/2
14 เด็กหญิง กัญตาวีร์ สุขสราญ ม.3/3
15 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สรธัญวงศ์ ม.3/1
16 เด็กหญิง พิรญาณ์ พสกบุตร ป.6/3
17 เด็กหญิง เบญญาพร นิพัทธ์เจริญวงศ์ ม.3/1
18 เด็กหญิง มัทวัน วินทะไชย ม.3/1
19 เด็กหญิง ปุณยนุช กิจเจริญ ม.3/2
20 เด็กหญิง ดาวเดือน ไชยดำ ม.3/2
21 เด็กหญิง ณนหทัย กิจเจริญ ม.3/3
22 นางสาว กัญญาภัค แสงเขียว ม.4/1
23 นางสาว อารยา ศรีสนิท ม.4/1