ปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

 

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับเตรียมอนุบาล  : ต้องมีอายุ 2 ขวบขึ้นไป
 • ระดับชั้นอนุบาล 1    : อายุ 3 ขวบเต็ม (เมื่อนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563)
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  : จบหลักสูตร อนุบาลปีที่ 3
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1   : จบหลักสูตรประถมศึกษาปีที่ 6
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4   : จบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 3

2.เอกสารประกอบการสมัครเรียน  (กรุณยื่นใบสมัครพร้อมกับเอกสารหลักฐาน)

2.1 เอกสารของนักเรียน (อย่างล่ะ 1 ฉบับ)

 • สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
 • ใบรับรองของสถานศึกษาเดิม (ป.1, ม.1, ม.4 และชั้นอื่น ๆ )
  – สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.1) จำนวน 5 ภาคเรียน  **เฉพาะผู้สมัครเข้าเรียนชั้น ม.4**
 • รูปถ่ายสี  ขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 รูป **ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน **
 • สำเนาใบรับศีลล้างบาป (เฉพาะผู้ที่เป็นคาทอลิก)

  2.2 เอกสารของผู้ปกครอง (อย่างล่ะ 1 ฉบับ) ประกอบด้วย  บิดา , มารดา, และหรือผู้ปกครองที่เป็นบุคคลอื่น

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

3.หลักสูตรการเรียนการสอน

3.1 หลักสูตรสำหรับเตรียมอนุบาล

3.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6)

3.3 หลักสูตร(เพิ่มเติม) เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3

3.4  MINI IEP (MINI Intensive English program)

 • IEP (ภาษาอังกฤษ)

3.5  IEP (Intensive English program)

 • IEP (คณิต)
 • IEP (วิทยาศาสตร์)
 • IEP (ภาษาอังกฤษ)

———————————————————————————————————————————————

แผนการเรียนอนุบาล

ระดับชั้น รายวิชา
เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3
 1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
 2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล/สถานที่แวดล้อมเด็ก
 3. เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก
 4. เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
 5. IEP เตรียมอนุบาล – อ.1 (1 คาบ/สัปดาห์)
อนุบาล 1 – 3
 • คอมพิวเตอร์ (อนุบาล 2 -3)
 • นาฏศิลป์
 • ดนตรีสากล
 • ภาษาจีน
 • ฝึกสมรรถภาพทางกาย
 • พัฒนาศักยภาพ
 • IEP  ชั้นอนุบาล 2-3 (4 คาบ/สัปดาห์)

แผนการเรียน ประถมศึกษา – มัธยมต้น

ระดับชั้น รายวิชา
ประถมศึกษาปีที่ 1 – ม.3
 1. ภาษาไทย
 2. คณิตศาสตร์
 3. วิทยาศาสตร์
 4. สุขศึกษาและพลศึกษา
 5. สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
 6. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 7. ศิลปศึกษา
 8. ภาษาต่างประเทศ

ชั้นป.1-ม.3 

(เลือกเรียน IEP / Mini IEP)

IEP (Intensive English program)        

 • IEP (คณิต)   
 • IEP (วิทยาศาสตร์) 
 • IEP (ภาษาอังกฤษ)    

MINI IEP (MINI Intensive English program)        

 • IEP (ภาษาอังกฤษ)    

 

แผนการเรียนมัธยมปลาย

ระดับชั้น/แผนการเรียน รายวิชา
วิทย์-คณิต
ม. 4-6 (ห้อง 1)
 • ฟิสิกส์
 • ชีวะ
 • เคมี
 • อังกฤษเพิ่มเติม
 • คณิตเพิ่มเติม

ศิลป์-คำนวณ

ม. 4-6 (ห้อง 2)

     

 • คณิตเพิ่มเติม
 • ไทยเพิ่มเติม
 • อังกฤษ รอบรู้
 • คอมพิวเตอร์

ศิลป์-ภาษา

ม. 4-6 (ห้อง 3)

 

 • ไทยเพิ่มเติม
 • อังกฤษเพิ่มเติม
 • อังกฤษรอบรู้
 • ภาษาจีน