นักเรียนคาทอลิกเรียนดี-ประพฤติดี ปี 2561

รายชื่อนักเรียนพระธรรมคำสอน เรียนดี-ประพฤติดี ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่ ชื่อนักบุญ ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น
1 เซซีลีอา ปัญญพัฒน์ ตั้งมนสิการกุล ป. 1
2 ธัญชนก กิจเจริญ ป. 2
3 เทเรซา วริศรา ไพรขจี ป. 3
4 เซซีลีอา เสาวลักษณ์ เจริญเส็ง ป. 4
5 เอลีซาเบ็ธ อิสรีย์ บำรุงพงศ์ ป. 5
6 สกอลัสติกา ณีรนุช ฌานอรุณ ป. 6
7 อันนา สัตยาภรณ์ จันธนะตระกูล ม. 1
8 เซซีลีอา สุตนันท์ เทพขวัญยืน ม. 2
9 อัมบีนา วริศรา เฟื่องทิพย์ ม. 3
10 เซซีลีอา ปุณยนุช กิจเจริญ ม. 3
11 เทเรซา ณัฐณิชา สายบุญเลิศ ม. 4
12 มารีอา กฤติยา วราวัฒนธำรง ม. 5
13 มารีอา หนึ่งฤทัย ริตศิลา ม. 6
14 มารีอา ศุภนิดา ธรรมกรสุขศิริ ม. 6