สมาคมผู้ปกครองและครู

สมาคมผู้ปกครองและครู ปี 2563
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1.นายชาตรี สุขถาวร นายกสมาคมฯ
2.นางสาวสายสวาท ระดมกิจ อุปนายก คนที่ 1
3.นางสาวรุจิรา เจริญรัตน์ อุปนายก คนที่ 2
4.นางสาวพันธ์ทิพย์ คิ้มแหน เหรัญญิก
5.นางกัญญา กิจฉลอง ผู้ช่วยเหรัญญิก
6.นางสาวกุลธิดา แก้วอุดร เลขานุการ
7.นางสาวนพมาศ จันธนะตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ
8.นางธัญญา แก้วศรีหาวงษ์ นายทะเบียน
9.นางปัทมากร บูระณา ผู้ช่วยนายทะเบียน
10.นางสาวพิศมัย โสมอินทร์ ปฏิคม
11.นางวรรณา ฉิมเนย ผู้ช่วยปฏิคม
12.นางสาวบุษบา มั่งประสิทธิ์ สาราณียกร
13.นายสุรินทร์ บูระณา ผู้ช่วยสาราณียกร
14.นายทาณีย์ ศักดิ์สุภาพ กรรมการ
15.นายพิชัย น้อยอยู่นิตย์ กรรมการ
16.นางจินตนา สกุลดี กรรมการ
17.นางสาวถนอมศรี จันทร์ไทย กรรมการ
18.นางพาฝัน สมิทธากร กรรมการ
19.นายชนะกันต์ ขุนแก้ว กรรมการ