ผลสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนม.6

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2562

* มหาวิทยาลัยรัฐบาล   18   แห่ง

* มหาวิทยาลัยเอกชน   11   แห่ง

* ทุนประเทศจีน            1   ทุน

ผลสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2563