Recent Posts

กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่ครูและนักเรียน

ฝ่ายอาคารสถานที่ได้จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่ครูและนักเรียน ในวันที่ 24 พ.ค. 2560 ในวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และได้ซ้อมการปฏิบัติจริง <<< ชม าพกิจกรรมทั้งหมด >>>
Read More...
วารสารมารีย์อุปถัมภ์