รายชื่อครูพิเศษ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

Intensive English program (IEP.)

T.Ava wong
Intensive English Program(IEP.)
T.Jinny Tapio
(IEP.) M.1-3
T.Penelope Xiong
(IEP.) P.2-4
T.Serene
(IEP.) P.4-6 & M1


T.Emma
(IEP.) K.1, P.1-2


อาจารย์พิเศษ

อาจารย์วิโรจน์ อัศวจายะพันธุ์
ภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน)ม.4-6
อาจารย์ประกอบ ไชยบุญทัน
ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)ม.4-ม.6
อาจารย์ปวิช จิติญาภรณ์
ภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน) ม.2, ม.6
อาจารย์ภรณ์ทิพย์ กิจสวัสดิ์
เคมี ม.4-6


อาจาร์มลวิภา มะกล่ำ
ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม) ม.4
อาจารย์ชนิฏา มะกล่ำ
ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม) ม.5, ม.6

ครูผู้สอนดนตรีสากล จากโรงเรียนดนตรี นครปฐม

ครูจริยา ลายสกุล
ดนตรีสากล(อนุบาล)
ครูอรชพร เกริกชัยวัน
ดนตรีสากล(อนุบาล)
ครูอารีวรรณ นกทอง
ดนตรีสากล(อนุบาล,ประถม)
ครูอิสรวัฒน์ วงษาวดี
ดนตรีสากล(ประถม)


ครูกฤตชัย พุทธวิริยะ
ดนตรีสากล(ประถม)
ครูกมลลักษณ์ วรรณสูตร
ดนตรีสกล(ประถม)