การทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ได้จัดอบรมครูและบุคลากร เรื่องการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีในวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 โดยได้เชิญ อาจารย์วิวัฒน์ เลาหบุตร ที่ปรึกษาบริษัท Isophia จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การทำ SWOT Analysis และ strategy formulation ส่วนในวันที่ 2และ 3 ของการประชุม ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย ได้ดำเนินการประชุม โดยให้ครูเข้ากลุ่มร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาตร์ เพื่อนำมากำหนดเป้าหมายรายปีและนำสู่การทำแผนงานและโครงการประจำปีต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น