กิจกรรมบูรณาการ ป.3

0 304

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2560  ด้วยโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ได้จัดทำโครงการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ   และสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนสัมผัสสถานที่จริง และแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ จากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สนุกสนาน และนำข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ที่เกาะลัดอีแท่น  อ.สามพราน จ.นครปฐม
ซิสเตอร์ดาริณี  หมั้นทรัพย์ ผู้อำนวยการ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนก่อนเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่  รถรางเดินทางพานักเรียนไปไหว้พระที่วัดสำคัญ ๆ แวะพักและชมโฮมเสตย์ @ DON WAI  ชมพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตบ้านคลองผีเสื้อ ซึ่งมีของใช้ในชีวิตประจำวันของชุมชนในสมัยโบราณมากมายให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้  เช่น กังหันวิดน้ำ  ศึกษาขั้นตอนวิธีทำดอกกุหลาบจากใบเตย การทำไข่เค็ม จากศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนคลองผืเสี้ือ ฐานการเรียนรู้ การผลิตข้าวอินทรีย์  โดย นายประกิต  สุนประชา วิทยากรบรรยายถึงขั้นนตอนวิธีการทำนาเกษตรอินทรีย์อย่างไรให้ปลอดสารเคมีและทำไร่นาสวนผสมตามรอยพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

<<คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.