ข่าวสารโรงเรียน

ข่าวมัธยม

ประกาศ

...

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์มุ่งเน้นให้เด็ก เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ มีความสามารถทางภาษาและการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

...

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม ส่งเสริมให้เด็กๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ