ข่าวสารโรงเรียน

ข่าวมัธยม

ประกาศ

...  

"โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์มุ่งเน้นให้เด็ก เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ มีความสามารถทางภาษาและการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น"

...  

"โรงเรียนมุ่งเสริมสร้างให้เยาวชนได้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความเป็นจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสภาพที่รู้จักรับผิดชอบ"

โรงเรียนในเครือ