ข่าวสารโรงเรียน

แผนกมัธยม

แผนกประถม

NEWS

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน)

“คุณธรรมนำความรู้ สู่องค์ความดีนิรันดร์”

นักบุญยอห์น บอสโก “บิดาและอาจารย์แห่งเยาวชน”

ขอเพียงวิญญาณสิ่งอื่นไม่ต้องการ