ข่าวสารโรงเรียน

แผนกมัธยม

แผนกประถม

NEWS

ระดับชั้นประถม 1

ระดับชั้นประถม 2

ระดับชั้นประถม 3

ระดับชั้นประถม 4

ระดับชั้นประถม 5

ระดับชั้นประถม 6

ระดับชั้นมัธยม 1

ระดับชั้นมัธยม 4

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน)

“คุณธรรมนำความรู้ สู่องค์ความดีนิรันดร์”

นักบุญยอห์น บอสโก “บิดาและอาจารย์แห่งเยาวชน”

ขอเพียงวิญญาณสิ่งอื่นไม่ต้องการ