ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๔๒/๗๒ ซอยศรีเสถียร ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม บนที่ดิน ๓ ไร่ ๓๕๕ ตารางวา ต่อมา พ.ศ.๒๕๒๖ ได้ขยายพื้นที่ออกไปเป็น ๘ ไร่ ๓๕๕ ตารางวา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ บริหารงานโดยคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรือเรียกทั่วไปว่าซิสเตอร์    ซาเลเซียนในปีแรกรับเฉพาะนักเรียนอนุบาล  มีนักเรียน  ๔๕  คน  ครู  ๔  คน  นางสาวดุษฏี  วงค์ประดู่ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ นางสาวสมพิศ เจนผาสุก เป็นผู้รับใบอนุญาต เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ รับนักเรียนชาย – หญิง   อายุอย่างต่ำ ๓ ขวบ ถึง ๖ ขวบครึ่ง

ปีการศึกษา  ๒๕๒๓

          มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น  ๘๑  คน  ขยายห้องเรียนเป็น  ๓  ห้อง  ครู  ๕  คน

ปีการศึกษา  ๒๕๒๔

          มีนักเรียน  ๑๐๗  คน  ๔  ห้องเรียน  ครู  ๗  คน  นางสาวนิภา  ระงับพิษ  เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ 

ปีการศึกษา  ๒๕๒๕

          รับนักเรียนเพิ่ม  ๘  คน  มีอนุบาล  ๑  จำนวน  ๒  ห้อง  อนุบาล  ๒  จำนวน  ๒  ห้อง   มีนักเรียนทั้งหมด  ๑๑๙  คน  เป็นชาย  ๓๙  คน  หญิง  ๘๐  คน  มีครูทั้งหมด  ๗  คน  ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนจาก  ๑,๒๐๐  บาท  เป็น  ๑,๔๐๐  บาทต่อปี  ค่าธรรมเนียมอื่น

ปีการศึกษา  ๒๕๒๖

            มีนักเรียน ๑๖๔ คน ครู ๘ คน นางสาววนิดา มาลาวาลย์  เป็นผู้จัดการ นางสาวกรรณิการ์  ตุลาเดชารักษ์  เป็นครูใหญ่

ปีการศึกษา  ๒๕๒๗

          เปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียน ๒๓๙ คน ครู ๑๑ คน นางสาววนิดา มาลาวาลย์ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่  ได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑ หลัง เปลี่ยนเวลาทำการสอน เป็นเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. เปลี่ยนแปลงอายุนักเรียน นักเรียนชายต่ำสุด  ๓  ขวบ สูงสุด ๖/๖ ขวบ นักเรียนหญิงต่ำสุด ๓ ขวบ สูงสุด ๑๖  ปี 

ปีการศึกษา  ๒๕๒๘

          มีนักเรียน ๒๙๐ คน อนุบาล  ๕ ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มี ๒ ห้อง ประถม ๒ มี ๒ ห้อง ครู ๑๕ คน

ปีการศึกษา  ๒๕๒๙

          มีนักเรียน  ๓๗๙  คน  อนุบาล  ๖  ห้อง  ประถม  ๑-๓  ชั้นละ  ๒  ห้อง  ครู  ๑๗  คน 

ปีการศึกษา  ๒๕๓๐

          ปีการศึกษานี้เริ่มรับเฉพาะนักเรียนหญิงมีนักเรียนทั้งหมด ๔๔๒ คน มีอนุบาล ๕ ห้อง ประถม ๑-๔ ชั้นละ  ๒ ห้อง ครู ๑๘ คน นางสาวนิรมล เจียมศิริ เป็นผู้จัดการ    นางสาววันทนี วงศ์ประดู่  เป็นครูใหญ่ สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓ ชั้น เพิ่ม ๑ หลัง

ปีการศึกษา  ๒๕๓๑

            มีนักเรียน  ๕๙๙  คน  อนุบาล  ๗  ห้อง  ประถม ๑-๕  ชั้นละ  ๒  ห้อง  ครู  ๒๕  คน  นางสาวไพเราะ ศันสนยุทธ   เป็นผู้จัดการ และทำการแทนผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนแทน นางสาวจันทรา กอหะสุวรรณ 

ปีการศึกษา  ๒๕๓๒

          มีนักเรียนทั้งหมด  ๘๒๑  คน  ครู  ๓๓  คน  และได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้  ๑,๔๓๐  คน

ปีการศึกษา  ๒๕๓๓

          ในปีนี้ขยายระดับการศึกษาระดับมัธยมต้น มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๔๖ คน ๑ ห้องมีนักเรียนทั้งหมด  ๙๙๖ คน ครู ๓๔ คน นางสาวนิพา กู้ทรัพย์  เป็นครูใหญ่ได้เปิดกองเนตรนารีสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ขึ้นครั้งแรก ส่งนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ไปเข้าค่ายพักแรมร่วมกับโรงเรียนในสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ปีการศึกษา  ๒๕๓๔

          ปีนี้มีนักเรียน  ๑,๑๗๖  คน  ครู ๔๐ คน เปลี่ยนผู้จัดการคนใหม่คือ นางสาวทิพยวัลย์ ภาคสุวรรณ

ปีการศึกษา  ๒๕๓๕

          เป็นปีแรกที่มีนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีอนุบาล ๘ ห้อง ประถม ๑๘ ห้อง มัธยม ๓ ห้อง  มีนักเรียนทั้งหมด ๑,๓๐๐ คน ครู ๔๕ คน 

ปีการศึกษา  ๒๕๓๖

          ปีนี้ได้ก่อสร้างตึกอนุบาลหลังใหม่บนพื้นที่เดิม เนื่องจากจำนวนนักเรียนมีมากขึ้น โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนเมษายน ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ปีนี้โรงเรียนเริ่มได้รับการอุดหนุนเป็นรายหัวจากรัฐ ๑๐% มีนักเรียน ๑,๔๓๖ คน ครู ๔๘ คน

ปีการศึกษา  ๒๕๓๗

          ปีนี้เริ่มใช้ตึกอนุบาลหลังใหม่ เพิ่มห้องเรียนอนุบาลเป็น ๑๒ ห้อง ประถม ๑๘ ห้อง และมัธยม ๕ ห้อง รวมทั้งหมด ๓๖ ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด ๑,๔๘๗ คน ครู ๕๔ คน เปลี่ยนผู้บริหาร ชุดใหม่ ดังนี้ นางสาวมาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวจินตนา จันทร์ประสิทธิ์ เป็นผู้จัดการ นางสาวศิริรัตน์  ชาวประมง เป็นครูใหญ่ ปีนี้มีการแต่งตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อฝึกฝนเยาวชนให้เป็นผู้นำ รู้จักแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนด้านหน้าโรงเรียนโดยลาดยางมะตอยอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่มารับ-ส่งนักเรียน

ปีการศึกษา  ๒๕๓๘

          ปีนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งครูใหญ่  และผู้ดำรงตำแหน่งคือ นางสาวจินตนา จันทร์ประสิทธิ์ สำหรับปีการศึกษานี้มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน ๑,๕๔๗  คน  และครูจำนวน  ๕๗  คน ทางโรงเรียน ได้มุ่งเน้นการอบรมนักเรียน โดยยึดคำขวัญประจำปีที่ว่า “สืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของสตรีด้วยการสื่อสารที่ดีชุบชีวีให้กับโลก” 

ปีการศึกษา  ๒๕๓๙

          ปีนี้มีนักเรียน ๑,๖๐๙ คน ครู ๖๖ คน  มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารคือ นางสาวยุพา ชุลีระรักษ์ มาดำรงตำแหน่งอธิการิณีของโรงเรียน นางสาวอุดม ศรีดารุณศิลป์ เป็นผู้จัดการ นางสาวมารีอา ตอวิเชียร เป็นครูใหญ่  มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนดังนี้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เก็บปีละ ๓,๗๕๐ บาท และมัธยมศึกษาตอนต้นเก็บปีละ ๗,๙๕๐ บาท ปีนี้ได้จัดสร้างโรงอาหารใหม่จำนวน ๑ หลัง ซึ่งมีขนาด ๘x๒๔ เมตร นอกจากนี้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนเป็นชุดแรก โดยมีนางสาวอังคณา จีนานนท์ เป็นประธาน

ปีการศึกษา  ๒๕๔๐

          ปีนี้มีนักเรียน ๑,๖๖๓ คน ครู ๖๙ คน มีการจัดสร้างห้องน้ำเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑๒ ห้อง ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนและป้ายอาคารเรียนทั้ง ๓ อาคาร โดยให้ชื่อว่าอาคารจอห์น บอสโก  อาคารเอาซีลีอุม  และอาคารเลารา นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงกำแพงโรงเรียนด้านอาคารเรียนแผนกอนุบาลให้สูงขึ้น และปรับเปลี่ยนห้องเอนกประสงค์ ขนาด ๘x๘.๕๐ เมตร ให้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ ห้อง คณาจารย์จำนวน ๑๑ ท่าน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่ ๕  ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ปีการศึกษา  ๒๕๔๑

          ปีนี้มีนักเรียน  ๑,๖๕๙ คน ครู ๗๐ คน  การเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาตจากนางสาวสมพิศ เจนผาสุก เป็นนางสาวมาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ และนางสาวสำรอง จิตอุทัศน์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแทนนางสาวอุดม ศรีดารุณศิลป์  ทางโรงเรียนมีการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา ด้านวิชาการนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเดินสวนสนามเนตรนารีสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จากฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันทักษะวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันการออกแบบสิ่งพิมพ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครปฐม

ปีการศึกษา  ๒๕๔๒

          ปีนี้มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๖๒ คน ครูจำนวน ๗๙ คน ซิสเตอร์วรรณี  ฉัตรสุภางค์ ดำรงตำแหน่งลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ความภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้รับในปีการศึกษา นี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  จากฝ่ายการศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ เขต ๕ ชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดนครปฐมประเภทกรีฑา วิ่ง ๖๐ เมตร หญิงอายุ ๑๐ ปี   วิ่ง ๘๐ เมตร หญิงอายุ ๑๐ ปี และวิ่งผลัด ๔x๑๐ เมตร หญิงอายุ ๑๐ ปี ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษและรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันโปรแกรม MICROSOFT WORD จากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม กลุ่มที่ ๑

ปีการศึกษา  ๒๕๔๓

          ปีนี้มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๕๗ คน ครูจำนวน ๑๐๒ คน มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้จัดการ โดยนางสาวศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ  มาดำรงตำแหน่งแทน          นางสาวสำรอง จิตอุทิศน์ เกียรติยศที่น่าภาคภูมิใจของโรงเรียนในปีนี้คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแก่โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ถึงปีการศึกษา  ๒๕๔๗

ปีการศึกษา  ๒๕๔๔

          ปีนี้มีนักเรียนจำนวน  ๑,๕๘๐ คน ครูจำนวน ๑๐๑ คน มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งครูใหญ่โดยนางสาวทิพยวัลย์  ภาคสุวรรณ มาดำรงตำแหน่งแทนนางสาวมารีอา ตอวิเชียร  โรงเรียนได้รับการรับรอง มาตรฐานคุณภาพการศึกษา เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๓ โรงเรียนได้รับเลือกจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับรายการ จส. ๑๐๐  ให้เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านสร้างเสริมสุขภาพในดวงใจ ๑ ใน ๕ โรงเรียน นอกจากนี้นางสาววรรณี ฉัตรสุภางค์ ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนสามารถก่อตั้งชุมชนศรีเสถียร และดำเนินการซ่อมแซมซอยศรีเสถียรได้เป็นผลสำเร็จ   ในปีนี้โรงเรียนยื่นเรื่องขออนุมัติเปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากศึกษาธิการจังหวัด ต่อจากนั้นได้จัดโครงการสร้างอาคารเรียนเพิ่ม ๑ หลัง เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น เพื่อใช้เป็นห้องเรียน ความภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้รับคือ รางวัลชนะเลิศอันดับที่  ๑  การประกวดนิทรรศการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการป้องกันการติดยาและสารเสพติด  เนื่องในงานสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด จังหวัดนครปฐม

ปีการศึกษา  ๒๕๔๕

          ปีนี้มีนักเรียนจำนวน  ๑,๖๖๙  คน  และครูจำนวน ๑๐๙ คน โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก มีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๖๔ คน แยกเป็นแผนวิทย์-คณิต ๑๙ คน แผนศิลป์-คำนวณ ๔๕ คน ปีการศึกษานี้โรงเรียนจึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาระยะยาว คือ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙  ส่วนความภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้รับคือ  ได้รับรางวัลชนะเลิศโต้วาที  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “วันภาษาไทย” โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ศูนย์พละศึกษาจังหวัดนครปฐม    

ปีการศึกษา  ๒๕๔๖

          ปีนี้มีนักเรียนจำนวน ๑,๗๕๒ คน ครูจำนวน ๑๒๐ คน มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทำการแทน   ผู้รับใบอนุญาต โดยนางสาวทิพยวัลย์ ภาคสุวรรณ มาดำรงตำแหน่งแทนนางสาววรรณี ฉัตรสุภางค์ และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งครูใหญ่ โดยนางสาวสายสวาท ระดมกิจ มาดำรงตำแหน่งแทนนางสาวทิพยวัลย์ ภาคสุวรรณ ส่วนความภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้รับ ครูจำนวน ๘ คน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๕ ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์   ครูอนุบาลจำนวน ๓ คน ได้รับโล่ทองครูดีเด่น จากฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ   การแข่งขันประกวดเรียงความโครงการ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปกร “ศิลปกรเฉลิมพัฒน์ หกทศวรรษ ปรีดิทรรศนา”  ณ มหาวิทยาลัยศิลปกร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับ ๑  ของจังหวัดในโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของบริษัทท๊อป เทสท์ เซ็นเตอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ในงานวิชาการครั้งที่ ๔ ที่สถาบันเซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี จังหวัดนครปฐม

ปีการศึกษา  ๒๕๔๗

          ปีนี้มีนักเรียนจำนวน ๑,๘๒๖ คน ครูจำนวน ๑๓๗ คน โรงเรียนทำฉลองครบรอบ ๒๕ ปี และได้รับการประเมินรอบแรกจาก สมศ. ส่วนความภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้รับคือ ครูอนุบาล ๑ คนได้รับโล่ทองครูดีเด่นจากฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายวิทย์-คณิต จำนวน ๑ คนสอบได้คะแนนสูงสุดอันดับ ๑ คะแนนรวม ๔ รายวิชาคือ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ คณิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ ของจังหวัดนครปฐมในโครงการสอบแข่งขันความรู้ ความสามารถทางวิชาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแต่งเรื่อง  จากภาพ ในการแข่งขันงานเวทีวิชาการเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๒ นครปฐม 

ปีการศึกษา ๒๕๔๘

          ปีนี้มีนักเรียนจำนวน ๑,๗๗๑ คน ครู จำนวน ๑๓๔ คน มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทำการแทน   ผู้รับใบอนุญาตโดยนางสาวระพีพรรณ เจริญรัตน์ มาดำรงตำแหน่งแทนนางสาวทิพยวัลย์ ภาคสุวรรณ ซิสเตอร์  อาเดไลเด ซูแปร์ติโน มาดำรงตำแหน่งอธิการิณี แทนนางสาววรรณี ฉัตรสุภางค์ ในปีนี้คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ทำพิธีเปิดปีที่ ๗๕ แห่งการเข้ามาทำในประเทศไทย โดยมีพิธีเปิดที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ปลายปีการศึกษานี้ได้มีการก่อสร้างโรงอาหาร ๒ ชั้น เพื่อให้บริการนักเรียนนักเรียนอย่างทั่วถึง ความภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้รับคือ ครู ๘๐ คน ผ่านการประเมินและได้รับเกียรติบัตรครูแกนนำจากเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๒ นครปฐม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ช่วงชั้นที่ ๔ งานมหกรรมสู่ความเป็นเลิศ  ๒๐๐๕ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาความรู้ทั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศว่ายน้ำเดี่ยวผสม ๒๐๐ เมตร ผีเสื้อ ๕๐และ๑๐๐ เมตร กรรเชียง ๕๐และ๑๐๐ เมตร ฟรีสไตล์ ๕๐และ๑๐๐ เมตร ถ้วยรวมคะแนนชนะเลิศ ๑ ในการแข่งขันกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลชนะเลิศว่ายน้ำท่าผีเสื้อ ๕๐ และ ๑๐๐ เมตร กรรเชียง ๕๐ และ๑๐๐ เมตร การแข่งขันสวิมมิ่งคัพ ต้านยาเสพติดครั้งที่ ๑๑ ค่ายภาณุรังสี  จังหวัดราชบุรี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำท่ากบ ๒๕ เมตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศการร้องเพลงไทยลูกทุ่งช่วงชั้นที่ ๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพฝาผนังงานวันวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครปฐม

ปีการศึกษา ๒๕๔๙

        ปีนี้มีนักเรียนจำนวน ๑,๗๘๐ คน ครูจำนวน ๑๓๒ คน นางสาวมาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์อาเดไลเด ซูแปร์ติโน เป็นอธิการิณี นางสาวศิริรัตน์  อนุวัฒน์ประกิจ เป็นผู้จัดการ และนางสาวสายสวาท  ระดมกิจ เป็นครูใหญ่ ช่วงปลายปีนี้คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ใช้สถานที่ของโรงเรียนทำพิธีปิดปีที่ ๗๕ แห่งการเข้ามาทำงานในประเทศไทย ความภูมิใจที่โรงเรียนได้รับคือ ครูจำนวน ๔ คน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๕ ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์นักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศการอ่านร้อยแก้ว นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศการอ่านร้อยแก้วนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทบุคคลและเหรียญเงิน นักเรียนช่วงชั้นที่ ๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ประเภทบุคคลและประเภททีม นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศการใช้โปรแกรม Microsoft Word ๒๐๐๓ และได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองโปรแกรม Microsoft Word XP นักเรียนช่วงชั้นที่ ๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การใช้โปรแกรม Microsoft Access ๒๐๐๓ และได้รับรางวัลชนะเลิศการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ประเภทเสื้อผ้าจากหนังสือพิมพ์และพลาสติกประเภทสวยงาม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกอบอาหาร (แกงบวดฟักทอง) ชนะเลิศการประกอบอาหาร (น้ำพริกกะปิ) รองชนะเลิศอันดับ ๑   การประดิษฐ์บายศรีปากชามการประดิษฐ์ช่อดอกไม้

ปีการศึกษา ๒๕๕๐

          ปีนี้มีนักเรียนจำนวน ๑,๗๓๕ คน ครูจำนวน ๑๒๖ คน นางสาวมาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ เป็นผู้รับใบอนุญาต  นางสาวนิตยา เยาวสังข์  เป็นอธิการิณี นางสาวศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ เป็นผู้จัดการ และนางสาวสายสวาท ระดมกิจ  เป็นครูใหญ่ ปีนี้เปลี่ยนแปลงอายุนักเรียนจาก ๓-๒๐ ปี เป็น ๒-๒๐ ปี เนื่องจากขยายชั้นเตรียมอนุบาล ในปีนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงยิมต่อจากปีที่แล้วจนแล้วเสร็จ ความภูมิใจที่โรงเรียนได้รับคือ ครูจำนวน ๓ คน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๕ ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ และครูจำนวน ๒ คน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๔  ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

          ปีนี้มีนักเรียนจำนวน ๑,๗๑๐ คน ครูจำนวน ๑๒๑ คน นางสาวศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นางสาวนิตยา เยาวสังข์ เป็นอธิการิณี และนางสาวสายสวาท ระดมกิจ เป็นผู้อำนวยการ ความภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้รับคือ นางสาวนัฎฐา เจนศิริพาณิชย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สอบได้อันดับ ๑ ของประเทศ จากการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกาของโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES ได้รับทุนฟรี ๑ ปี  ในปีนี้โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ ๒ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๓ คน สอบได้อันดับ ๑ ของภาคกลาง และอันดับ ๑ ของจังหวัดนครปฐม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบได้อันดับ ๑ ของจังหวัดนครปฐม ในโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สอบได้อันดับ ๑ ของจังหวัดนครปฐม ในโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ ความสามารถทางวิชาการวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันชิงแชมป์เทควันโด Tioer Thai Songkl Young cup ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครปฐม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันวันวิชาการของโรงเรียนนาคประสิทธิ์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๒๓ คน ครูจำนวน ๑๐๒ คน นางสาวศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ นางสาวนิตยา เยาวสังข์ เป็น อธิการิณี และนางสาวอุดม ศรีดารุณศิลป์ เป็นผู้จัดการ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เพิ่มห้องเรียนเป็น ๕๕ ห้อง และเพิ่มความจุนักเรียนเป็น ๒,๕๘๐ คน โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้รับเกียรติบัตรพัฒนาการของผลการทดสอบของการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง บุคลากรครูได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจให้เป็นกรรมการออกข้อสอบวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษและนักเรียนช่วงชั้นที่ ๔ ได้รับรางวัลโครงการเมืองไทย เมืองคนดี

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๐๑ คน ครูจำนวน ๑๐๘ คน นางสาวยุวดี อารีจิตรานุสรณ์ เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นางสาวศรีสุดา สุทธิรัตนากร เป็นผู้อำนวยการ ก่อสร้างอาคารกิจกรรมและห้องปฏิบัติการระดับอนุบาล โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ สูงขึ้นทุกระดับชั้น โดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รางวัลเหรียญทองแดง และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รางวัลเหรียญเงิน    ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนได้รับรางวัลอันดับที่ ๓ ของโรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒ นักเรียนเข้ารับการอบรมเยาวชนอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ สมควรได้รับการยกย่องภายใต้โครงการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ประจำปี ๒๕๕๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๐๒ คน ครูจำนวน ๙๒ คน  นางสาวนิตยา เยาวสังข์  เป็นอธิการิณี นางสาวยุวดี  อารีจิตรานุสรณ์ เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นางสาวทิพวรรณ จารุวิภาค เป็นผู้อำนวยการ บุคลากรครูได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจให้เป็นกรรมการออกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบได้คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ๑๐๐ คะแนน จำนวน ๔ คน และวิชาอังกฤษเต็ม ๑๐๐ คะแนน จำนวน ๑ คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๒๓ คน ครูจำนวน ๙๔ คน นางสาวนิตยา เยาวสังข์ เป็นอธิการิณี นางสาววรรณี  ฉัตรสุภางค์ เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวอุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี เป็นผู้จัดการ นางสาวทิพวรรณ จารุวิภาค เป็นผู้อำนวยการ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับเกียรติบัตรผลคะแนนเฉลี่ย ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ ๕๐ เกียรติคุณที่สถานศึกษาได้รับ คือ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับประเทศ ระดับชั้นอนุบาล นักเรียนได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดี  มีคุณธรรมและได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี จากกระทรวงวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐๐ สถาบันของรัฐร้อยละ ๘๙.๒๖ และสถาบันเอกชนร้อยละ ๑๑.๗๖ ผู้บริหารและครูได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” รางวัลครูผู้สอนดีเด่นของสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐมเขต ๒ และครูอาวุโสรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ด้านอาคารสถานที่ ปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นถนนของโรงเรียนให้สูงขึ้นและปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารเลารา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๗๓ คน ครูจำนวน ๙๑ คน นางสาววรรณี  ฉัตรสุภางค์ เป็น อธิการิณีและผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวอุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี เป็นผู้จัดการและนางสาวกุลธิดา แก้วอุดร เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ ๓ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  เด็กปฐมวัยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทโครงงาน หัวข้อเห็ดมหัศจรรย์  นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท การประกวดมารยาท การเล่านิทานคุณธรรม การจัดสวนถาด จากงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนมีผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ (o-net) อยู่ในระดับที่พึงพอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จำนวน ๔ คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกว่าระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับสังกัดทุกกลุ่มสาระ สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และครูผู้สอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จากหน่วยงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช) จังหวัดนครปฐม ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีจำนวน ๒๖ คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

         ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๗๒ คน ครูจำนวน ๘๐ คน มีจำนวนห้องเรียน ๔๗ ห้อง นางสาววรรณี ฉัตรสุภางค์ เป็นอธิการิณีและผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวอุษณีษ์  ธีระพัชรรังษี  เป็นผู้จัดการ และนางสาวกุลธิดา แก้วอุดร เป็นผู้อำนวยการ ในปีนี้ โรงเรียนเปิดห้องเรียน IEP ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับเหรียญทองแดง ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ลำดับที่ ๕ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ลำดับที่ ๒ ผู้บริหารและครูจำนวน ๒๑ คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

          ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๓๒คน ครูจำนวน ๘๔ คน ห้องเรียนจำนวน ๔๖ ห้อง นางสาววรรณี ฉัตรสุภางค์ ดำรงตำแหน่ง อธิการิณี  และทำการแทนผู้รับใบอนุญาต  นางสาวลับ สมจันทร์  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และ นางสาวอุษณีษ์  ธีระพัชรรังษี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้ขยายห้องเรียน IEP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน  สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับเหรียญเงิน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

          ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๒๖ คน ครูจำนวน ๗๙ คน ห้องเรียนจำนวน ๔๘ ห้อง  นางสาววรรณี ฉัตรสุภางค์ ดำรงตำแหน่ง อธิการิณี และลงนามแทนผู้ใบอนุญาต นางสาววิรินทิพย์ อินทรแย้ม ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และนางสาวอุษณีษ์  ธีระพัชรรังษี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  ในปีนี้โรงเรียนก่อตั้งธนาคารโรงเรียนร่วมกับธนาคารออมสิน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ปีนี้มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๔๙ คน นักเรียนชายจำนวน ๓๖ คน นักเรียนหญิง จำนวน ๑,๖๑๓ คน  ครูบรรจุจำนวน ๗๙ คน ครูไม่บรรจุจำนวน ๒๗ เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงจำนวน ๑๕ คน ครูภาษาจีนจำนวน ๒ คน  ครูภาษาอังกฤษจำนวน ๑ คน มีจำนวนห้องเรียน ๔๘ ห้อง นางสาวสายสวาท  ระดมกิจ เป็นอธิการิณี และลงนามแทนผู้ใบอนุญาต นางสาวพรพิรุณ  จันทร์เด่นดวง เป็นผู้จัดการ และนางสาวดาริณี หมั้นทรัพย์ เป็นผู้อำนวยการ  สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา ๒๕๖๐ รางวัลประเภทที่ ๑ มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ๔ วิชาสูงสุด ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นอันดับที่ ๓ รางวัลประเภทที่ ๓ มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกว่าระดับสช. ๒-๔ วิชา ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับเกียรติบัตรคุณภาพระดับเหรียญทอง มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกว่าระดับสช.๓-๕ วิชาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับเกียรติบัตรคุณภาพระดับเหรียญเงิน และรางวัลเกียรติบัตรคุณภาพเหรียญทอง มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกว่าระดับ สช. ๒-๔ วิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเด็กหญิงอนัญญา แสงวงศ์ทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบ O-NET คะแนนเต็ม ๑๐๐ ในวิชาภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ปีนี้มีนักเรียนจำนวน ๑,๕๘๒ คน นักเรียนชายจำนวน ๕๐ คน นักเรียนหญิง จำนวน ๑,๕๓๒ คน     ครูบรรจุจำนวน ๘๐ คน ครูไม่บรรจุจำนวน ๒๔ เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงจำนวน ๑๓ คน ครูภาษาจีนจำนวน ๒ คน ครูภาษาอังกฤษจำนวน ๑ คน มีจำนวนห้องเรียน ๔๗ ห้อง  นางสาวสายสวาท ระดมกิจ เป็นอธิการิณี และผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวพรพิรุณ จันทร์เด่นดวง เป็นผู้จัดการ และนางสาวกุลธิดา แก้วอุดร   เป็นผู้อำนวยการ สถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ผู้บริหารและครูได้รับโล่ ครูดีไม่มีอบายมุข จำนวน ๘ คน มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับสังกัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับเหรียญทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระดับเหรียญทอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระดับเหรียญเงิน นักเรียนได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ วิชาคณิตศาสตร์   เด็กหญิงณภัทร์ อยประสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเด็กหญิงณัฐกฤตา พลรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒ ใน ๘ สาระวิชา เหรียญทอง ๒๓ เหรียญเงิน ๒๗ เหรียญทองแดง ๑๔ และระดับประเทศ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๒ เด็กหญิงภัทรปภา โมระกรานต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีผลการทดสอบอันดับที่ ๑ ของจังหวัดนครปฐม จากโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๓๓ (๒๕๖๑) บริษัทเสริมปัญญา

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปีนี้มีนักเรียนจำนวน  ๑,๕๙๔ คน นักเรียนชาย ๕๙ คน  นักเรียนหญิง  ๑,๕๓๕ คน  ครูบรรจุจำนวน ๗๘ คน ครูไม่บรรจุ ๒๓ คน เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงจำนวน ๑๓ คน ครูภาษาจีนจำนวน ๑ คน  มีจำนวนห้องเรียน ๔๕  ห้อง นางสาวสายสวาท  ระดมกิจ เป็นอธิการ และผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวพันธ์ทิพย์  คิ้มแหน เป็นผู้จัดการ และนางสาวกุลธิดา แก้วอุดร เป็นผู้อำนวยการ บุคลากร นักเรียน ได้รับรางวัลอันนำความภาคภูมิใจแก่สถานศึกษา  นางกัญญารัตน์ ทองมาก และนางสาวนันธยา พึ่งประยูร ได้รับรางวัลครูดีแห่งแผ่นดิน นางสาวศิรินุช คลองตัน ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับสังกัด ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับสังกัด  นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙  ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒ ใน ๘ สาระวิชา เหรียญทอง ๕๗ เหรียญเงิน ๒๗ เหรียญทองแดง ๑๖  ในระดับประเทศ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๑  การแข่งขันงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง เหรียญทอง ๙ เหรียญเงิน ๑  การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  เหรียญทอง ๑  เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง ๑ เด็กหญิงจิรัชยา กัลยานุวัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการสอบอันดับที่ ๑  ของจังหวัดนครปฐม ในวิชาวิทยาศาสตร์ จากโครงการทดสอบความรู้ สสวท.

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ปีนี้มีนักเรียนจำนวน ๑,๕๖๖ คน นักเรียนชายจำนวน ๕๗ คน นักเรียนหญิง จำนวน ๑,๕๐๙ คน  ครูบรรจุ จำนวน ๗๘ คน ครูไม่บรรจุ จำนวน ๒๓ เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงจำนวน ๑๓ คน นางสาวรุจิรา เจริญรัตน์ เป็นผู้จัดการ และนางสาวกุลธิดา  แก้วอุดร เป็นผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

          ปีนี้มีนักเรียนจำนวน ๑,๔๓๖ คน นักเรียนชายจำนวน ๔๖ คน นักเรียนหญิงจำนวน ๑,๓๙๐ คน   ครูบรรจุจำนวน ๘๒ คน ครูไม่บรรจุจำนวน ๑๔ คน เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงจำนวน ๑๑ คน มีจำนวนห้องเรียน ๔๕ ห้อง นางสาวรุจิรา เจริญรัตน์ เป็นผู้จัดการ และนางสาวศิริรัตน์  อนุวัฒน์ประกิจ เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผ่านการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท)  ให้เข้าร่วมโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.  ในระดับมัธยมต้น โรงเรียนได้ทำ MOU และ MOU กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปกรและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร นางสาวจิรัชยา กัลป์ยาณะวัตร และนางสาวปิยธิดา ศิริสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่าย สอวน.